Massmord på äldreboenden?

Att många äldre fått stryka med i spåren av hur man hanterat årets coronavirus (jag säger årets för vanlig förkylning beror också på coronavirus) har väl undgått få. Men hur illa är det egentligen, och hur många hade kunnat räddas om vården hade fått fortsätta agera som vanligt, utan märkliga ingripanden och rutinförändringar från politiker, myndigheter och sjukvårdstoppar? Och går mönstret med konstiga riktlinjer och jämförelsevis många äldre som dör igen på fler ställen än Sverige?

Följande citat ur e-kuriren visar hur många som dött på äldreboenden i Sverige:

”Statistiken för Sverige visar att väldigt få personer som insjuknar i covid-19 på äldreboende vårdats på något av landets sjukhus vid sin död. 90 procent av dessa har dött på sitt äldreboende. För personer med hemtjänst som dött i covid-19 visar statistiken att 30 procent avled utanför sjukhus”.

e-kuriren

Av de som dött av Covid-19 i Sverige har 74,2% bott på äldreboenden eller haft hemtjänst, om man räknar statistiken här: https://ekuriren.se/nyheter/artikel/90-vardas-inte-pa-sjukhus—dor-pa-aldreboendet/4lq2m88l

Ca 8 gånger fler döda per capita i delstater styrda av Demokraterna i USA

Det är en relativt hög siffra, som känns igen från andra länder där äldre inte fått vård utan sjasats iväg till äldreboenden. I USA blir kontrasterna mycket tydliga eftersom det där i praktiken bara finns två politiska läger: Det går en klar skiljelinje mellan delstater styrda av de s.k. Demokraterna, med i genomsnitt ca 8 gånger fler rapporterade dödsfall i Covid-19 än delstater styrda av Republikanerna, trots jämförbar befolkningsmängd (statistiken håller nu på att kontrolleras och det verkliga antalet dödsfall p.g.a. covid-19 [i skrivande stund 145k] väntas sjunka). De värst drabbade av de delstaterna förde samma fatala politik för samhällets äldre medborgare som i t.ex. Sverige.

Även om det kan vara svårt att smälta, tycks delstater styrda av Demokraterna ha en tydlig agenda att till varje pris hindra att Trump blir omvald.

I artikeln ovan nämns också att professor i geriatrik (åldrandets sjukdomar) Yngve Gustafson anser att siffrorna för äldreboendena i Sverige är skamliga. Enligt honom borde betydligt fler än tio procent av de smittade få sjukhusvård. Särskilt med tanke på alla vittnesmål om att sjukhus i princip stått och står tomma – trots skrämselreportage och påståenden i media om hur ”vi måste platta och dra ut på kurvan”.

Yngve är också ”säker på att ett stort antal äldre som nu är döda i covid-19 skulle ha överlevt om de fått basal sjukhusvård. I stället beslutar läkaren alltför ofta – och alltför tidigt – om palliativ vård.” Det har framkommit att man gått ut med rekommendationen att ge alla över 80 år palliativ vård vid positivt testresultat, även utan att träffa läkare. Palliativ vård ges i livets slutskede. Där är inte meningen att patienten ska överleva, snarare att processen ska göras så kort som möjligt.

Mot allt sunt förnuft?

Vilka är det som varje år löper störst risk att ta skada eller till och med dö av influensan? De äldre? Är det allmänt känt? Antag att man av någon anledning vill få upp statistiken över antalet döda. Det bästa sättet vore då att smitta de sårbara personerna på äldreboenden. Det bästa sättet att göra det torde vara att skicka dit personer som man vet är smittade, utan att där identifiera dem som coronasmittade. Detta hände i de värst drabbade (och av Demokraterna styrda) delstaterna i USA. Och det hände i Sverige (som kallats världens med Clinton/Soros-lojala land, personer även Demokraterna är mycket lojala till): https://www.dn.se/nyheter/sverige/covid-19-smittade-skickas-fran-sjukhus-till-aldreboenden-utan-att-testas/

Det bästa sättet att säkra att de sedan dör i stor mängd sedan man har utsatt dem för smittade personer torde vara att utföra aktiv dödshjälp: https://www.dn.se/nyheter/sverige/geriatrikprofessor-det-har-ar-aktiv-dodshjalp/?

Citat ur artikeln: ”Geriatrikprofessor Yngve Gustafson anser att många äldre inte behandlas mot covid-19 utan istället direkt får palliativa läkemedel. Att rutinmässigt ge äldre med lunginfektion andningshämmande läkemedel, är aktiv dödshjälp, för att inte säga något värre, säger han.”

I år har alla i den palliativa vården till skillnad från tidigare år fått morfin om de har andningssvårigheter, vilket försämrar andningen ytterligare. Tilläggas bör att aktiv dödshjälp är förbjuden i Sverige, av goda anledningar då det kan missbrukas, vilket frågan är om det inte gjorts i fallet Covid-19.

Hur kan man med goda avsikter ha fattat en hel kedja beslut mot sunt förnuft, som går helt i linje med en vilja att öka antalet dödsfall? Var går gränsen för när det bör klassas som mord?

Inom vården har det också skett en tydlig övergeneralisering i behandlingen av covidpositiva äldre. Individens egna förutsättningar eller allmäntillstånd spelar ingen roll. Men vård ska alltid vara individanpassad, och en läkare måste bedöma om patienten kan få en positiv effekt av syrgas eller respirator, annars blir det lätt aktiv dödshjälp av det med, särskilt av respirator.

Ändrade riktlinjer

Se inslaget nedan med en specialistläkare inom palliativ vård som blivit visselblåsare, då han insåg att han inte längre kunde uppfylla sin läkared; att inte skada patienter. Denna är värd att se för att förstå hur rutinerna har ändrats från att tidigare mäta syrehalt och ge syrgas om mättnaden i blodet är för låg, till att nu helt ignorera syremättnaden och bara ge morfin.

Förändrade riktlinjer: Ingen som helst syrgas vid palliativ vård, från att tidigare ha varit norm om syremättnaden legat under 90%.

Vi vet sedan flera månader tillbaka att respiratorer i covidfall dödar fler än det räddar, eftersom det vid Covid-19 inte är lungmuskulaturen som är angripen (respiratorer blåser forcerat och i onaturligt tempo upp lungorna när de inte orkar andas) utan det är alveolerna (lungblåsorna) som är skadade. Dessa skadas ännu mera när det uppstår övertryck i lungorna p.g.a. respirator. Många sjukhus upplever att 90% av patienterna som sätts i respirator dör. Därför bör respirator i de flesta fall inte vara ett alternativ – förutsatt att man vill rädda liv.

Märkligt nog blåstes det tidigt upp i media som den enda räddningen, och det lilla antalet respiratorer användes som argument för drakoniska ingrepp på våra fri- och rättigheter. Se artikeln här för ytterligare information om varför respirator i detta fall överlag inte är en bra idé:
https://www.statnews.com/2020/04/21/coronavirus-analysis-recommends-less-reliance-on-ventilators/

Samtidigt ökar bevisen för att syrgas med grimma har stor positiv effekt (se samma artikel):
”There is a growing recognition that some Covid-19 patients, even those with severe disease as shown by the extent of lung infection, can be safely treated with simple nose prongs or face masks that deliver oxygen.” Tänk vilket sammanträffande att man helt enkelt trollade bort det från vården i år?

Att utrustning och personal inte skulle räcka till är struntprat. Bortsett från de nya riktlinjerna där man helt hoppar över syrgas (alltså är det inte så att det är någon brist på det) finns runt om i landet fältsjukhus med väldigt kompetent personal och utrustning som inte används.

OM utrustning var problemet så kunde man ha börjat jobba för att ta fram denna snabbt. Men har någon sett tecken på att man har gjort vad man kan, eller någonting över huvud taget, för att få fram syrgas till de drabbade? Privatpersoner har engagerat sig i frågan, men det är för svårt för dem att förse äldreboenden med utrustning för syrgas om inte kommuner/staten/landsting hjälper till.

Hanteringen av de mest sårbara i samhället liknar på steg efter steg ett försök att få upp dödstalen snarare än att man försökt skydda de sårbara. I följande klipp diskuterar två modiga svenska läkare sådant man speciellt som läkare inte får diskutera i dagens Sverige: Socialstyrelsens dödande riktlinjer för våra äldre och det helt galna förbudet av HCQ. Hade HCQ, en billig och sedan 50-talet beprövad generisk medicin med få och lindriga biverkningar, använts profylaktiskt eller i ett tidigt skede i kombination med t.ex. zink hade en klar majoritet av dödsfallen och rädslan, isoleringen och hysterin i allmänhet kunnat undvikas, en uppfattning som här förfäktas av en professor vid Yale: https://outline.com/Sbxrkg

Men istället ser regeringen till att den enda fabriken i Sverige läggs ner, läkare förbjuds att ordinera medicinen förutom i vissa mycket specifika fall (och absolut inte för att behandla covid-19), och den svartmålas utan underlag i media som i bästa fall overksam och i värsta fall dödlig. Ursäkta, det fanns ett underlag. Den påstådda studie som WHO förordade som drogs tillbaka av The Lancet, som visade sig vara rent påhitt och skriven bland annat av en science fiction-författare och en porrskådis.

Problemet är helt klart inte personalen inom vården, som gör sitt bästa, men de är bakbundna. Problemet är de som bestämmer riktlinjer och vilken utrustning som ska finnas och användas. Dessa tycks medvetet ha skapat en livsfarlig situation, om de inte varit extremt korkade och skapat den omedvetet. Vem skulle inte kunna räkna ut att en covid-19-patient som skickas till äldreboende kan smitta de andra, och att det är den mest utsatta gruppen? För att inte tala om att sätta in morfin istället för syrgas.

I klippet nedan får vi höra två specialisters åsikter om syrgas och de nya riktlinjerna (det börjar efter 2 min).

Dessa läkare talar också om massmord, att flockimmunitet inte finns, och att politiker utan medicinsk kompetens satt de nya riktlinjerna.

Ett läsvärt blogginlägg är detta av Elisabeth Höglund (Klarlagt om döden på äldreboendena: AKTIV DÖDSHJÄLP i bästa fall, AVLIVNING OCH MASSLAKT i sämsta fall!) där det framkommer att man dessutom för behandling av Covid-19 tillsammans med morfin rekommenderat bensodiazepiner, en kombination som enligt FASS ”ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande”, särskilt för personer över 60 år. Alltså ytterligare ett drag i linje med att vilja öka antalet döda.

I inlägget framkommer också att även om de flesta som drabbats av covid-19 i Sverige varit kvinnor, är det betydligt många fler män som dött. Det är också anmärkningsvärt nog så att av de som fått vård har 3/4 varit män. Om jag inte räknat fel innebär det att få vård korrelerar med 50% ökning av risken att dö. Blir det tydligare än så vilken effekten är av den så kallade vården?

17 juli hade 77 281 svenskar smittats av covid-19. Av dessa var 31974 män och 45 307 kvinnor. Det är alltså betydligt fler kvinnor (59%) än män (41%) som har smittats av sjukdomen. Däremot är det klart fler män som har avlidit i covid-19 än kvinnor. 55% av de avlidna har varit män mot 45% kvinnor. […] 2 490 personer hade fram till i fredags vid något tillfälle vårdats på intensivvårdsklinik. Av dessa var inte mindre än 1 820 män men bara 670 kvinnor. Männens andel av de intensivvårdade är alltså 73 procent medan kvinnornas andel bara är 27 procent!

Elisabeth Höglund

Perspektiv från utlandet

I slutet av maj postade Q Anon (se t.ex. mitt inlägg här på bloggen om Q om du inte känner till det så väl) en hel serie s.k. drops om hanteringen av Covid-19, som även känns igen ifrån Sverige och en del andra länder. Vi kan se att samma playbook använts på olika håll i världen med stora likheter i hanteringen. Nedan ett urval märkvärdiga händelser.

New Yorks guvernör Cuomo fick stora donationer från äldreboenden och gav dem därefter immunitet vad gäller den fatala hanteringen av de äldre. Hälsomyndigheten i New York utfärdade tidigt riktlinjer om att skicka äldre smittade till äldreboenden (”nursing homes”), men försökte sedan gömma det genom att radera riktlinjerna (som finns kvar på archive.org):

En bra fråga som ställs här är, om det är välkänt att äldre är de som löper störst risk, varför då skicka covid-19-positiva till äldreboenden?

Här är länkarna för de som vill titta vidare:

https://www.foxnews.com/politics/cuomo-immunity-nursing-home-campaign-donation📁https://www.foxnews.com/politics/new-york-health-website-deletes-cuomos-order-on-nursing-homes📁http://web.archive.org/web/20200407103413/https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/doh_covid19-_nhadmissionsreadmissions_-032520.pdf📁

Nedan ser vi att 42% av dödsfallen i USA överlag (jämfört med 74% för Sverige) skett på äldreboenden, som där står för 0,6% av befolkningen. Detta finner man anmärkningsvärt, även om det i runda slängar bara är hälften så illa som i Sverige (men om man bara ser på de värst drabbade och av Demokraterna styrda delstaterna kommer de upp i en med Sverige jämförbar andel dödsfall på äldreboenden).

Det var speciellt 4 guvernörer som såg till att Coronasmittade äldre skickades till äldreboenden. Kan det finnas någon god anledning till det?

I Michigan fortsatte man, likt i Sverige, med den tragiska policyn, långt efter att problemet uppmärksammats.

På bilden från New York anklagas Cuomo med sin policy för att ha dödat personens mor. Frågan ställs var gränsen går för att det bör klassas som mord?

Cuomo deklarerade t.ex. att äldreboenden inte har någon rätt att neka coronaviruspatienter:

https://nypost.com/2020/04/23/nursing-homes-cant-reject-coronavirus-patients-cuomo-says/

Ytterligare något i New Yorks och Cuomos hantering som påminner om Sverige är den palliativa vården, som ”ingen ska nekas”:

Frågan ställs ännu en gång var gränsen går för mord och när man inte längre kan skylla på okunskap.

Även i Pennsylvania var äldreboenden tvungna att acceptera coronapositiva patienter, vilket ledde till katastrofala följder.

En intressant jämförelse mellan det tätbefolkade Japan och USA postades:

Trots att man i Japan inte haft någon karantän, vilket man haft i USA, hade där bara 850 personer dött i slutet av maj, jämfört med 100 000 i USA, där man hade karantän. Japan är också mycket tätbefolkat.

I Japan ryktas det förresten om att man använt HCQ, även om det talats tyst om det, för man har haft en känslighet för vad som får komma fram i den offentliga diskursen, men har ändå prioriterat att rädda liv.

Som kuriosa kan nämnas att en lika stor andel av befolkningen dött av Covid i USA respektive Sverige (150 000/328 000 000≈0,0005, och 5697/10 350 000≈0,0006), jämfört med Japans 996/126 000 000≈0,000008 (aktuella siffror i skrivande stund). I runda slängar 50 gånger fler per capita har alltså dött här och i USA jämfört med det tätbefolkade och högt urbaniserade Japan, som inte hade karantän och som ligger mycket närmare och har betydligt mer utbyte med Kina. Beror skillnaden i utfall på andra åtgärder? Mycket tyder på det, eftersom den på cellnivå bevisats drabba asiater mycket värre på grund av skillnad i DNA-uttryck.

Nedan ser vi att Minnesotas statistik påminner om Sveriges, med 81% av de döda på äldreboenden. Minnesota har som bekant många svenskättlingar, och även där en radikal vänsterregim.

Privatpersoner i hela världen har tagit saken i egna händer och gått och filmat sjukhus som på TV påståtts vara rena krigszoner p.g.a. covid-19, med högar av lik, men som visat sig vara helt tomma. I länken i bilden nedan kan vi se att ett fältsjukhus stått helt oanvänt i New York, likt sjukhusfartyget USS Comfort Trump skickade till New York som till 90% var oanvänt, samtidigt som äldre skickats till äldreboenden, precis som i Sverige:

Om de federala riktlinjerna hade följts hade tiotusentals liv kunnat räddas i USA. Och om man i Sverige inte anammat samma urbota korkade riktlinjer som de 5 galna guvernörerna fick igenom i sina delstater i USA hade antagligen minst 1 000 äldre svenskar kunnat räddas från en för tidig död, en siffra klart jämförbar med Estonia.

https://www.breitbart.com/politics/2020/05/23/21-million-nyc-field-hospital-closes-after-never-seeing-a-single-patient/

Mer som visar på galenskapen (eller snarare ondskan) i detta nedan. Nära hälften av alla dödsfall på äldreboenden i hela USA skedde i de 5 (av 50) delstater som hade samma policy som Sverige vad gäller att skicka sjuka äldre till äldreboenden, istället för att behandla på sjukhus.

I denna artikel blir det tydligt att de demokratguvernörer som sände sjuka till äldreboenden gick tvärs emot de tydliga federala riktlinjerna i USA: https://www.breitbart.com/politics/2020/06/22/exclusive-seema-verma-cuomo-other-democrat-governors-coronavirus-nursing-home-policies-contradicted-federal-guidance/

Samtidigt som det är uppenbart att Demokratguvernörers policy ligger bakom en överväldigande majoritet av dödsfallen i USA gör det gamla gardet allt för att försöka skylla på Trump..

Men i USA har de 5 guvernörernas katastrofala riktlinjer väckt uppmärksamhet och de ansvariga är också på väg att hållas ansvariga, vilket vi bland annat kan se i denna artikel. Ska vi låta dem som fattade liknande katastrofala beslut i Sverige glida undan på en räkmacka, eller ska vi ställa dem till svars?

Samband med presidentvalet 3 november

Galenskaperna med influensa kommer inte sluta förrän efter valet i USA. De som följt bloggen eller annars hänger med på vad som händer vet att det handlar om att djupa staten är livrädd: de gör och kommer göra allt de kan för att Trump inte ska bli omvald 3 november 2020.

Uppdatering 29 juli angående just det, se detta klipp med Tucker på Fox som YouTube tog bort nästan med en gång: https://www.bitchute.com/video/AfOGRZCrhErm/

Huvudsakligen vill man se till att poströstande blir norm (förbjudet med folksamlingar), eftersom det möjliggör ett massivt valfusk, men man vill även sänka ekonomin eftersom det annars hade varit en stor fjäder i hatten på Trump. Självklart spelar den globala djupa staten med och utnyttjar situationen även på andra håll i världen än USA för sina ändamål, t.ex. kan man tänka sig att man binder länder med stor euroskepsis som Italien till EU genom de massiva bidrag och lån som nyligen klubbades igenom.

Q har länge och upprepade gånger sagt att coronaåtgärderna kommer vara som bortblåsta strax efter valet. I Tweeten ovan framkommer att det nu stämmer officiellt för delstaten Washington.

Men även om Covid-19 och influensa med största sannolikhet kommer vara som bortblåst väldigt snart efter valet kommer galenskaperna inte upphöra. Snarare har vi en period framför oss då djupa staten kommer kämpa för sin överlevnad med alla till buds stående medel. Tills de inte längre har så mycket inflytande och vanligt folk blivit tillräckligt medvetna kommer vi att leva i mycket spännande tider. Under dessa får vi försöka ta ansvar för att den information vi tar till oss är så korrekt som möjligt, och själva noga utvärdera trovärdigheten. Inte genom att lyssna till yttre auktoriteter som påstår sig ha vetenskapen på sin sida, utan gå direkt till vetenskap, fakta, logik och självständigt kritiskt tänkande utan mellanhänder.

Tack till Facebookvännen Kent Modin för mycket underlag.

BLM, känslomässig manipulation, pengatvätt och statskuppförsök

Världen och särskilt USA står fortfarande i lågor efter det provocerande mordet av George Floyd, en process som snabbt gick över från ”Black Lives Matter” till terrororganisationen Antifa och mycket våldsamma ”protester”. Klipp som det nedan, som visar hur våldsamma de är, visas aldrig på TV (Fox klippte till och med TV-sändningen när klippet visades i Vita Huset då det inte går ihop med det officiella narrativet om ”fredliga protester” och ”summer of love”).

Vita Husets pressekreterare Kayleigh McEnany visar exempel på våldsamma protester i Portland, Oregon.

Men vänta nu, det finns en hel del saker som inte går ihop. Både offer och ”polis” var Odd Fellows. Båda hade jobbat på samma ställe i flera år och kände antagligen varandra. Inga av ”polisens” grannar kände till att ”polisen” skulle vara polis. Och varför uppmuntras det och är ingen fara ur coronaperspektiv om en miljon demonstranter skulle storma Washington eller valfri annan stad i världen, men om folk vill gå i kyrkan eller delta i en Trumpvalupptakt är det fortfarande fruktansvärt farligt? Varför dessa två olika måttstockar samtidigt? Varför inträffade detta precis när djupa staten började tappa kontrollen över narrativet om Covid-19 i USA? Och varför började Q – som har tät förbindelse med Trumpadministrationen och all information från NSA och Military Intelligence – göra folk medvetna om fenomenet insurrection (uppror, revolt) redan i mars 2020 (Floyd dog 25 maj 2020)?

Mitt i dessa våldsamma upplopp, där hela delar av storstäder (t.ex. Seattle) tas över av militanta extremister, som dessutom är terrorstämplade (Antifa är officiellt klassad som terrororganisation i USA eftersom de är våldsamma mot folk), basunerar etablissemanget ut att man ska skära bort pengar från polisen, till och med lägga ner polisen i flera städer, och insisterar på att det bara är ”fredliga demonstrationer”.

Om man vill destabilisera ett samhälle för att införa regimändring, underlättar det då om det inte finns någon polis där? Om man har detta mål, underlättar det då om man släpper tiotusentals våldsamma fångar fria (bland annat mördare och våldtäktsmän), under förevändning att man är orolig att de kan få covid-19? Bara i Kalifornien har guvernör Newsom hittills släppt ut 18 000 fångar, medan de äldre, som oftare röstar republikanskt, packas ihop på äldreboenden för att dö. Är allt orkestrerat från början för detta mål? Handlar det om viruset eller makten?

Tror du att allt som sker i samhället bara är en ström slumpmässiga händelser?

Och hur smakar uttrycket ”black lives matter” jämfört med ”allas liv spelar roll”? Verkligen smaka på det. Hur känns det om du ser en person av annan hudfärg på gatan när det varit ett stort drev om att poliskåren skulle vara väldigt rasistisk, med grundantagandet att alla vita är rasister? Ökar eller minskar spänningarna när man med upprörda känslor fokuserar på ras/hudfärg eller andra karaktäristika som gör att vi kan delas in i olika ömsesidigt uteslutande fack? Separerar eller förenar det oss? Delar det upp oss i olika läger? Trissar det upp stämningen?

Självklart spelar svartas liv roll, men det gör alla andras också. Organisationen BLM är marxistisk och gör ingenting för att förbättra för svarta, trots sitt namn, ungefär som WHO kontrolleras av kommunistkina och är kontraproduktiv för världens hälsa.

I detta fall utgår man också bara från att rasismen är väldigt utbredd inom polisen utan några bevis, förutom de sensationalistiska bilderna. Detta trots att statistiken t.ex. visar att långt fler vita än svarta dödas av polisen i USA, att polisens insatser står i relation till brottsligheten, och att antalet dödade minskat avsevärt de senaste fem åren. Se t.ex. denna mycket klargörande artikel, eller gå direkt till FBI’s statistik.

Angående statistiken hade jag rekommenderat att se intervjun med justitieminister Bill Barr som länkades via klippet nedan, men det censurerades bort innan jag hann publicera detta inlägg:

Söker man på våldsamma protester och plundring på YouTube kan man fortfarande se många exempel på att de s.k. protesterna är allt annat än fredliga. De följer samma mönster som i t.ex. Ukraina, där djupa staten drev igenom en statskupp: Demonisera presidenten, utmåla som diktator, få med opinionen, dra igång protester, ställ olika delar av befolkningen mot varandra och så splittring, skapa kaos, förstör, riv ner statyer och rasera historien, provocera fram reaktion där den sittande regimen tvingas försöka återställa ordningen. Nu var Trump smartare än att ge djupa staten den reaktionen de hoppats på och därmed möjligheten att göra en falskflaggattack på obeväpnade demonstranter, i vilket fall statskuppsförsöket i USA hade haft mycket större sannolikhet att lyckas. Trump har fått oerhörd makt av kongressen, antagligen i förhoppning om att han skulle använda den, men har har hållit igen och erbjudit federal hjälp till städer och stater där terroristerna har tagit över. Detta gör det istället klart för de drabbade vilka som är på respektive mot folkets sida.

Tvivlar du fortfarande på att det handlar om försök till statskupp? Se detta klipp med vittnesmål från en mycket klarsynt kvinna från det forna Jugoslavien om hur det gick till där när folk började separeras och ställas mot varandra, med katastrofala följder. Fundera även om på liknande tendenser förutom i USA även kan skönjas i t.ex. Sverige?

Denna kvinna från f.d. Jugoslavien inser bland annat att om USA faller, faller hela världen.

Som det nämns i klippet ovan gör elitisterna allt för att så splittring, och de använder de sprickor i enigheten som redan finns där, för att vi ska slåss mot varandra istället för mot vår sanna gemensamma fiende eller för oss själva kollektivt. Och som Q sagt upprepade gånger vill de ha oss separerade:

Men den playbook de mörka krafterna använde i Jugoslavien, som kvinnan i klippet nämnde, var mycket äldre än så. T.ex. användes en liknande playbook av Hitler, se Q drop nedan (mina markeringar):

Ur artikeln i The Guardian som citeras av Q framgår att Hitler samarbetade med Associated Press och försåg dem med propaganda. Är det verkligen otänkbart att något liknande äger rum just nu? Kanske det är liiiite märkligt att inte en enda positiv nyhet rapporteras om Trump? Speciellt om man gräver bara aningen under ytan och finner mängder med positivt att rapportera.

Och är inte tajmingen när ”svarta liv spelar roll” väldigt intressant ur perspektivet tidsavstånd till kommande presidentval i USA (se bild nedan)? Spelar de bara roll en mycket kort tid inför valen? Hur kommer det sig?

BLM blommade upp med samma avstånd från valet i USA som inför förra valet.

BLM är i praktiken ett skalbolag för Demokraterna, och George var bara en förevändning, då alla pengar (miljardbelopp) som doneras till BLM går till ActBlue, som ger dem till demokratiska presidentkandidater (se klipp i Tweeten nedan genom att klicka på länken till Tweeten i bildtexten under). Störst andel av pengarna får Biden, som bland annat var med och utformade den för svarta väldigt olyckliga lagstiftning som antogs 1994, med resultatet att miljontals svarta fick mycket långa fängelsestraff för petitesser och att nästan lika många svarta familjer blev av med sina fäder (en lagstiftning Trump nu ogjort).

Avslöjande av vart pengarna som doneras till BLM går. Personer som inte är amerikanska medborgare får inte donera till politiska kampanjer i USA, men här tvättas pengarna för fullt. BLM är likt Antifa i praktiken en paramilitär gren av Demokraterna, precis som KKK tidigare var det.

Vänsterbilden och projicering

Angående Demokraternas höga hästar vad gäller rasism säger nedanstående foto mycket (till skillnad från den bild som projiceras i lamestreammedia):

Begravning av Robert Byrd, Grand Wizard inom KKK, demokraternas paramilitära gren.

Obama, Biden, Clinton, Sanders och Schumer deltog alla i denne KKK-höjdares begravning. Hillary, som skämtat på TV om svarta att ”They all look alike” har prisat både honom och Margaret Sanger, som ville utrota svarta genom att abortera bort dem (14 miljoner svarta har aborterats bort i USA, vilket är nästan 3 gånger fler per capita än vita).

Om deras bortförklaring skulle stämma, att det bara var förr Demokraterna var rasister, varför glorifierar de då rasister än idag, och stiftar lagar som slår hårdast mot svarta (t.ex. ”3 strikes you’re out”)? Varför bryr de sig bara om de svartas röster men gör ingenting för dem?

Det vi får serverat av media är en medvetet uppmålad bild av sig själva som antirasister, när de i själva verket projicerar sin egen rasism på den andra sidan, i detta fall republikanerna (eller överlag på populister, ett ord som bara betyder motsatsen till elitister). Här en snabb historielektion:

Summa summarum

Alla härliga godhjärtade och godtrogna – för att inte säga smått naiva – svenskar där ute: Lita inte okritiskt till den information myndigheter och media eller någon annan serverar, utan tänk efter och undersök själv. Lita på dig själv och Din slutledningsförmåga. Vi måste våga lyssna på varandra och iallafall höra båda sidor, inte stänga av oss i rädsla för att hängas ut. Låt dig inte manipuleras emotionellt. Gräv fram fakta och tänk rationellt och logiskt.

Det är ditt och allas vårt ansvar att ta hand om samhället och se till att det inte urartar till större och större uttryck för elitism och ondska. Tillsammans klarar vi av det och är starka, oavsett särdrag såsom ursprung eller religion 🙂