Myndigheternas kris-SMS

Ja nu är det verkligen nödläge – eller ???

Vad föranledde regeringen att idag skicka ut ett SMS till 22 miljoner mobiler i Sverige? Textmeddelandet skickades ut i samarbete med de fyra största mobilnätsoperatörerna och hade som avsändare Fohm och MSB.

Det måste ju vara rena rama katastrofen när regeringen mig veterligen för första gången skickar ut ett sådant SMS till varenda kotte? Löfvén har själv sagt att åtgärderna saknar motstycke i modern tid. Då skulle man kunna tänka sig att det finns fog för detta, att det är proportionerligt som det så vackert heter, men även att det finns fog för den rapportering som sker av informationsväktarna aka fake news aka etablerad gammalmedia aka folkets fiende nr 1.

Officiell statistik

Låt se på den officiellt loggade statistiken istället för att lyssna på den teater som spelas upp i media. För den statistiken finns ändå sedan länge någon form av kontroll som ska se till att det blir rätt information och att det inte går att fuska lika lätt som det är när man t.ex. bara trycker en åsikt i en tidning.

Intensivvårdsavdelningar

I media hör vi larm om att IVA-platserna i Stockholm är fullbelagda, det är kris, hjäääääälp!!

Men om vi tittar in på Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) https://portal.icuregswe.org/utdata/sv/report/prod.belaggning finner vi följande för hela riket:

Vi ser att antalet belagda platser var 3 gånger fler i början av året och att bristen är fiktiv.

Tittar vi specifikt på Stockholmsregionen, som är den de ojat sig för så mycket nu i december 2020 ser vi att det inte är mycket värre där:

När det var som värst i november gick antalet belagda platser upp till knappt 100, vilket gör att 2,5 gånger fler platser användes i våras. Bristen är fiktiv även här.

Den fruktansvärda andra vågen påstås ha börjat i november. Här ser vi en jämförelse av den första månaden under den ”andra vågen” med hur det var i våras, i antalet patienter:

Det ser inte riktigt så himla katastrofalt ut va?

Personen bakom Tweeten ovan påminner också om att man i våras behöll en reservkapacitet på 20-30 procent på intensivvårdsavdelningarna. Låt säga att man bara höll 20% reservkapacitet. Det skulle innebära en maxkapacitet på 900 platser i hela landet. Nu i december tycks antalet använda platser ligga under 250.

Givet att man inte tagit bort merparten av IVA-platserna under pågående plandemi, ursäkta, ”pandemi” heter det ju, så torde det finnas minst 650 lediga platser, d.v.s. att minst 70% av alla platser står tomma. Det är 7 av 10 vårdplatser.

Överdödlighet

Om vi då tittar på överdödligheten: den måste ju vara fruktansvärd i alla fall!? Folk kanske inte ens hinner till IVA innan de dör? Där kanske vi har förklaringen? Nedan har vi en internationell jämförelse:

Euromomo följer överdödligheten i EU: euromomo.eu. Den svenska kurvan håller sig under hösten under strecket för en normal influensa.

Om vi tittar specifikt på Sverige och bryter upp det tydligare i veckor har vi denna bild:

Här ser vi tydligare hur det har sett ut för Sverige. En klar underdödlighet sedan v. 35

Vi kan alltså sluta oss till att det inte finns några som helst officiella siffror som antyder att läget är extremt allvarligt.

Tvärtom kan vi lugna alla äldre (och alla som bryr sig om äldre) – som inte bor på ”särskilt boende” eller har ”hemtjänst” – med att viruset inte orsakat någon ökad dödlighet att tala om ens för personer som är 70+, när man bryter ner statistiken över olika boendeformer.

I princip föreligger alltså ingen onormal fara för någon, förutom för de stackare som bor på särskilt boende (där äldreboende inräknas) eller har hemtjänst.

”Vanvård” alt. massmord av äldre

Att våra äldre har behandlats vanvördigt å det grövsta framgår av rapporter som kommit fram då och då på hur man föreskrivit palliativ vård på äldreboende efter äldreboende, utan att ens undersöka, och utan tillsyn. Man har förbjudit väl beprövade och fungerande läkemedel. Man har gett morfin och andningshämmande istället för standarden syrgas. Man har satt personer i respirator vilket i detta läge leder till att lungorna går sönder. Osv så vidare. Inte för inte upp till 90% av de som vårdades på IVA dog (att jämföra med att 98,5% av alla smittade i USA överlevt). Hade man för avsikt att ta livet av folk och ha saker att skylla på hade man inte kunnat göra det mycket bättre.

Se till exempel artikeln nedan i DN, där det till slut på bredare front kom fram som rapporterats av bland annat läkare och vårdpersonal i social media sedan i mars-april.

En humanitär katastrof!

Detta är jämförbart med USA, där guvernörerna i 5 delstater – alla s.k. ”demokrater” (läs: socialister och lakejer till djupa staten) – beslutade om att äldre inte skulle få vård, utan istället trängas på nursing homes (äldreboenden). Det gjorde de trots att de hade fått generella riktlinjer uppifrån om att inte göra så. Dessa katastrofala beslut ledde till att dödsfallen som ägde rum på nursing homes i dessa 5 delstater (av 50) stod för 40% av alla dödsfall i USA – en ganska klar överrepresentation!

Proportionalitet

Låt oss så ställa coronahysterin i proportion till andra dödsorsaker. Nedan ser vi att risken att dö av covid-19 i USA under 2020 varit mindre än att dö av både bilolycka och drunkning. Trots massmorden på äldreboenden. Hjärtsjukdom och cancer kommer covid inte i närheten av. Det har däremot varit fler som dött av covid än av solsting och elstöt.

Att dö av hjärtsjukdom har varit drygt 200 gånger vanligare än att dö av covid-19. Räknar man bort massmorden blir det drygt 400 gånger vanligare.

Om guvernörerna ovan inte fattat samma katastrofala beslut som man gjorde i Sverige hade det även varit större sannolikhet att dö av brand och att kvävas av mat än att dö av covid-19.

Nämnas kan även att endast 8% av USAs befolkning (26,5 av 331 miljoner invånare) bekräftas ha haft smittan efter att man i skrivande stund utfört mer än 209 miljoner tester, ett av de mest testade länderna i världen! Denna plandemi – oj nu gjorde jag det igen – har alltså inte drabbat en särskilt stor del av befolkningen.

Bland dem som är under 20 (20% av befolkningen enl. denna sida) överlever 99,997% efter att ha smittats.

Mellan 20-50 (40% av befolkningen) överlever 99,98% efter att ha smittats.

Mellan 50-70 (25% av befolkningen) överlever 99,5% efter att ha smittats.

2019 utgjorde 70+ 15% av USAs befolkning. I den åldersgrupp av befolkningen som massmördats på äldreboenden i 5 delstater, precis som i Sverige, har ändå 94,5% överlevt, efter att ha utsatts för smittan.

För att få fram hur stor sannolikheten för genomsnittsamerikanen är att ha dött av covid-19 under 2020 får vi räkna fram ett viktat genomsnitt efter befolkningsandel (vilket blir skevt av ovan nämnda massmord). Viktat blir det en överlevnad på 98,52%, av de som smittats. Risken att dö bland de som smittats har alltså varit 1,48%, obeaktat ålder och boendeform. Men det är som sagt inte alla som smittats, utan enbart 8% av befolkningen. Alltså har risken att dö av covid-19 enbart varit 8% av 1,48%. Och då tar vi inte hänsyn till vanvården, eller förbud av fungerande terapeutiska metoder.

Verkar det då som att det finns fog för alla dessa åtgärder utan motstycke i modern tid?

Om det inte finns någon grund – varför all denna propaganda och hysteri?

Baserat på allt detta kan vi alltså dra den logiska slutsatsen att hysterin i media och de lagförslag, rekommendationer och begränsningar vi hela tiden översköljs med inte har verkligheten som grund.

Det lättaste sättet att manipulera människor är genom våra känslor. Förnuftet är svårare. Tänker man logiskt följer alltid C från A och B om C följer från A och B. Men om man t.ex. lyckas skrämma oss, göra oss rädda och otrygga, då kan vi gå med på nästan vad som helst för att känna oss trygga igen.

Allt som behövs är kontroll över ett relativt litet antal nyckelpositioner, så måste resten dansa efter denna skaras pipa.

Till grund för hysterin ligger, som vi kunnat konstatera, inte verkliga fakta. Det man gör är att man presenterar åsikter och tyckande som om det vore fakta. Uppenbarligen har man ett mål. För att uppnå det behöver man påverka allmänhetens perception eller uppfattning. Därför behövs propaganda som påstår att det är kriiiiiis, för detta rättfärdigar beslut – vilka enligt lag måste vara proportionerliga – och justerar attityder och gör det svårare att säga ifrån.

Folk ska helst inte heller ens komma på tanken att opponera sig, utan vara tacksamma. Och om man känner sig otrygg blir man gärna ledd i säkerhet av någon som pekar med hela handen och lovar en väg igenom (det fiktiva) problemet. Allt enligt den gamla formeln problem – reaktion – lösning.

Kortsiktigt mål

Dagen till ära – alltså dagen då regeringens textmeddelande ämnat att skrämma upp befolkningen och förskjuta diskursen ytterligare i riktning mot noll tolerans vad gäller kritik av åtgärderna skickades ut – kom även promemorian för den nya pandemilagen ut, som går att ladda ner via länken nedan. Vilket sammanträffande!

I den kan man bland annat finna följande:

Förbuden får införas endast om de utgör en nödvändig och proportionerlig åtgärd för att förhindra spridning av covid-19, som är en samhällsfarlig sjukdom.

Promemoria Covid-19-lag, Socialdepartementet S2020/09214

Endast om det är nödvändigt och proportionerligt får förbuden införas. Ska vi gissa om utvärderingen av detta villkor kommer följa den faktiska verkligheten, eller den ihopfantiserade propagandavärlden?

Man kan anta att det är som det brukar. Denna ihopfantiserade ”andra våg” (tillsammans med sagda SMS) används för att skrämma upp befolkningen lagom till att man ska klubba igenom den pandemilag som sedan ska ligga till grund för ytterligare inskränkningar i våra fri- och rättigheter, så att folk ska tycka att det är nödvändigt och motiverat av den fara man upplever, och att det inte ska finnas något utrymme att kritisera den offentligt.

Vidare finner vi följande:

Även en enskild överträdelse får från denna synpunkt betraktas som en så allvarlig handling att det krävs en straffsanktion. Mot denna bakgrund görs bedömningen att överträdelser av
de aktuella förbuden bör kriminaliseras.

Promemoria Covid-19-lag, Socialdepartementet S2020/09214

Förbud mot så allvarliga överträdelser som att vistas på torg eller badplatser, eller bjuda hem folk.. Ja sådant måste naturligtvis kriminaliseras. Med tanke på … att allt är som vanligt, förutom att folk massmördades på äldreboenden och att hela samhället leker pandemi?

Tänk vad skönt ändå att pandemilagen bara är tillfällig och bara gäller för covid-19. Då kan vi ju vara lugna vad gäller framtida maktövertramp. Eller?

Nej. Den ska direkt ersättas av en generell och permanent pandemilag i april 2022! Vi har ju också redan fått reda på av våra kära folkvalda, som tittat i sina kristallkulor, att pandemier, det kommer vi att ha varje år hädanefter. Men så passande!

Men pandemilagen är naturligtvis inget mål i sig. Detta kortsiktiga mål (att öppna för en permanent pandemilag och medicinsk tyranni) är ett led i riktning mot ett mer långsiktigt mål.

Långsiktigt mål

Klaus Schwab, som hållit i World Economic Forum i Davos i alla år, var inte långsam med att redan 9 juli ge ut sin bok Covid 19: The Great Reset, i vilken han propagerar för att detta tillfälle nu måste utnyttjas för att genomföra ”den stora återställningen”. Det var för övrigt ungefär i samma veva som vår statsminister höll ett tal om att vi inte skulle gå tillbaka till hur det har varit, utan att vi skulle ”bygga något mycket bättre”. Väldigt många väldigt inflytelserika individer över hela världen (utom Trump då), såsom Prins Charles och VD för både VISA och Mastercard, samt folkvalda, var plötsligt rungande överens om att nu måste vi minsann bygga om både samhället och mänskligheten fullständigt på grund av …. ett virus som inte gör att fler dör än under ett vanligt år?? Hur kunde de som ska representera befolkningen i sina respektive länder så plötsligt vara det? Och hur förankrat är det bland befolkningen?

Time har sedan i somras haft en hel avdelning ägnad åt att hypa The Great Reset, klicka här.

Time Magazine promotar den stora återställningen

Vad denna stora återställning går ut på är i korthet en mängd floskler, vars grund är påhittade problem, köpt forskning, stenhård kontroll, och en förljugen verklighetsbeskrivning. Allt för att gagna de superrika och deras hantlangare. Men där ingår transhumanism (vi ska bli ett med den digitala tekniken och AI och inte längre vara beroende av våra kroppar) och avskaffande av äganderätt före 2030. Självklart försöker de sälja in det som att det kommer bli underbart, och rena himmelriket på jorden. Men i själva verket blir det som det alltid blir med de där; det blir helvetet på jorden, om vi tillåter dem att hållas vill säga. Det är den ”New World Order” som Bush den äldre och vår egen Calle Bildt talade om redan på 90-talet, och som mer kritiskt och självständigt tänkande individer varnat för sedan dess. Men vi kallar det för ”det nya normala” istället, så märker nog inte folk.

Det börjar klarna att tanken är att det ska bli en global byrokratregering under FN, med sina käcka mål:

Även World Economic Forum har såklart också ägnat Great Reset stort utrymme, klicka här.

Transhumanism är som sagt en stor del av agendan, d.v.s. att mänskligheten ska smälta samman med maskin och bli en del av ett enda stort lättstyrt och lättkontrollerat nätverk, avskärmat från sitt inre. De talar öppet om att det kommer ske ett naturligt urval av de som ”uppgraderat sig” och därmed ”blivit överlägsna”. Även SVT har börjat pusha dessa idéer på bred front, t.ex. i serien Framtiden, med avsnittstitlar så som ”Evigt liv” och ”Optimera dig själv”.

För en mer realistisk och kritisk återgivning vad det handlar om, se denna artikel på The Collective Spark eller denna video av Corbett Report (som överlag är bra men påstår att det inte spelar någon roll vem som vinner valet i USA, great reset kommer hända ändå; det stämmer inte, Trump har motarbetat dessa globalister sedan dag 1 och därför är han så smutskastad) .

Inkluderande kapitalism” kallar de det nya ekonomiska systemet. Bakom ligger familjen Rotschild och Rockefeller foundation tillsammans med Vatikanen och Påven i spetsen (!)

Med sig har de lyckats få väldigt många direktörer för tunga storföretag, däribland både MasterCard och VISA, som de kallar sina ”Guardians”, eller ”väktare”.

Det låter som ett dåligt skämt, en bisarr konspirationsteori av sämsta psyopsort, men hemsidan är uppe och det är på riktigt. Välkommen till 2020 =)

Tankeexperiment

Föreställ dig hur du hade reagerat om myndigheter under hösten 2019 hade deklarerat att folk måste stanna hemma, inte får träffas, inte hälsa på föräldrar på äldreboenden, inte resa fritt, måste ta ett DNA-förändrande experimentvaccin med fruktansvärda biverkningar för att eventuellt få leva hyfsat normalt. Över hela världen ska folk bära mask och hålla avstånd. Småföretag måste hålla stängt, men stora kedjor går bra. Antifa får härja fritt, men ve den som värnar om yttrandefrihet.

Yttrandefrihet, demonstrationsfrihet och mötesfrihet ska vi nämligen göra oss av med, och allt utom extremvänster (som är normalt) är högerextremt. Allt för att folk inte ska kunna organisera någon form av motstånd. Transhumanism är det som gäller från och med nu. Om 10 år kommer vi inte längre äga något alls, och alla ska bo i stora städer. Och Påven ska leda vägen in i en ny ”kapitalism” tillsammans med Rotschild.

Hur hade du reagerat på det? Hade det låtit befängt? In kommer corona..

Dags att bryta förtrollningen snart och börja tänka självständigt? Det finns fortfarande mycket positiva alternativ.

Skriv gärna under och dela denna namninsamling mot pandemilagen och vaccinhysterin: https://www.skrivunder.com/vi_protesterar_mot_pandemilagen_och_covid-l9vaccin#form

Hur djupa staten manipulerar massorna

Har du någon gång funderat på hur en mycket liten del av befolkningen uppenbarligen kan lura majoriteten att tro nästan vad som helst?

I QAnon drop 1494 (för en introduktion till QAnon se inlägget här på bloggen) ställs frågan varför Trump sagt att fake news är vår största fiende, och vi uppmanas att själva använda logiskt tänkande för att komma fram till svaret. Fake news är ett väldigt aktuellt tema nu med Trumps tweet om att han jobbar hårt för att exponera massmedias korruption och oärlighet (se bild), samt presskonferensen där han exponerade fake news och deras skeva rapportering om administrationens arbete med coronaviruset, då alla kanaler, inklusive Fox, bröt sändningen.

Vi uppmanas att fundera på varför media är korrupt. Att se korruptionen är lätt.

Detta har accentuerats ytterligare sedan den nya pressekreteraren Kayleigh McEnany 22 maj 2020 gav reportrarna en uppgift att undersöka en hel drös kriminella handlingar som skedde under Obamaadministrationen, med fakta som framkommit i rättsprocesser, som de ända till idag helt ignorerat (bortsett från att kalla dem ”konspirationsteorier”).

Pressekreterare Kayleigh McEnany skolar upp ”reportrarna”

Så hur kan media komma undan med att inte rapportera sanningsenligt? Hur kommer det sig att det inte exponeras? Hur går det till?

Q har i drop 2682 från 10 februari 2019 belyst vissa aspekter av det som gör djupa statens manipulation av massorna möjlig, även om det inte är en uttömmande analys (t.ex. saknas vikten av långsiktig gradvis bearbetning samt kontroll över barns undervisning, men även den roll kognitiv dissonans och viljan att förtränga smärtsamma sanningar spelar).

Genomgång av Q Drop 2682

I utdragen nedan ur denna korta text finns ändå mycket avslöjande information. Jag kommer gå igenom inlägget bit för bit, med citat över och kommentar under:

How do D’s control the NARRATIVE?
1) FAKE NEWS MEDIA push of ‘by design’ narrative [daily updates – 4am]
2) FAKEWOOD echo of ‘by design’ narrative
3) SOCIAL MEDIA stream/promote of ‘by design’ narrative + censor/block/ban of challenger(s) of that narrative

The NARRATIVE: Det officiellt sanktionerade narrativet, berättelsen som ständigt förklarar det som händer. Denna berättelse kan vara sanningsenlig till olika grad, men den är det oftast till en mycket låg grad, vilket fler och fler får upp ögonen för. Det som inte passar ihop med det sanktionerade narrativet, som upprepas i så gott som all massmedia, stämplas som vansinne eller extremt/samhällsfarligt. Implicit får det även effekten eller det antas undermedvetet att det som inte tas upp i det av makten sanktionerade narrativet inte är viktigt eller inte har hänt (”i så fall hade ju media tagit upp det”).

FAKE NEWS MEDIA: I och med massmedia blev det möjligt att nå större delen av befolkningen snabbt och samtidigt. Detta insåg Edward Barnays (personen bakom PR och släkt med Freud) tidigt, vilket man kan se i den mycket inflytelserika boken Propaganda från 1928. Speciellt effektivt blir det om man har ett förenat budskap på alla plattformar. Så, hur kan man få ett så förenat budskap?

En faktor är den ständigt tilltagande ägarkoncentrationen av media, med en handfull ägare. T.ex. kontrollerade 6 företag 90% (!) av all media i USA 2012, det skulle inte förvåna mig om det nu bara är 5 bolag. I Sverige ser det inte särskilt bra ut heller vad gäller mångfald när det kommer till nyhetsrapportering och media överlag. Här kontrollerade 2015 4 jättar 70% av media, en andel som antagligen ökat sedan dess då t.ex. Bonnier köpte upp 28 lokaltidningar 2018.

Hur det går till att ägarna på olika vis ger direktiv för hur deras media ska rapportera är kanske inte helt omöjligt att föreställa sig. Och när det är ett fåtal ägare blir det mycket lättare att homogenisera budskapet. Ägarkoncentrationen gäller för övrigt inte bara mediebolag, utan alla större bolag. Enligt en schweizisk studie från 2011 som analyserade ägarstrukturen hos drygt 43 000 multinationella storföretag visade det sig att de till väldigt stor del ägdes av 147 bolag, främst banker.

Men bara för att ägarna är med på tåget behöver det inte betyda att reportrar och redaktörer är det, eller? Man kan tänka sig att de som gör något annat än det ägarna vill inte blir så långlivade på bolagen.. I Church committee hearings på 70-talet framkom dessutom att CIA redan då i Project Mockingbird hade flera hundra anställda journalister, redaktörer osv. inom media som pumpade ut det önskade budskapet.

Exempel på en 4am talking point som samtidigt basunerades ut över all media: Smutskastning av hydroxyklorokin.

Denna aktivitet har bara accelererat, särskilt sedan Obama 2012 gjorde det lagligt att rikta propaganda mot den egna befolkningen i USA. De stora mediebolagen får sina ”4 am talking points” tidigt på morgonen, tar dem och springer med dem. Kulturen inom nyhetsmedia är sådan att man vill haka på samma drev som ”det alla talar om nu” / narrativet, så även de mindre kontrollerade bolagen upprepar samma talking points. Om man som etablerad nyhetsmedia trots det skulle gå emot narrativet kan man räkna med repressalier, t.ex. i form av en smutskastningskampanj.

Och om alternativa nyheter, som ständigt utsätts för smutskastning, inte når ut till en tillräckligt stor del av befolkningen finns det ingen chans att medias lögner i de flestas ögon ska komma att exponeras, då de håller sig borta från de smutskastade plattformarna och bara nås av ett kontrollerat budskap.

Ytterligare ett tydligt exempel på Fake News och hur de spinner berättelser serverades 21 juni 2020, då media basunerade ut hur dåligt det hade gått för Trumps kampanjrally i Tulsa. Faktum är att 80 000 besökare åkte dit trots plats för bara 19 000 (med över 1 miljon intresseanmälningar), och trots fortsatt medial skräckpropaganda om coronapandemi. Man missar också att 7,4 miljoner personer såg eventet live på TV, och över 5 miljoner såg det live på social media. Detta i skarp kontrast till Bidens kampanjrally i veckan, som inte hade fler än 20 (!) besökare, men som i media utmålas som den som kommer vinna för ”han leder i opinionsundersökningarna”. Hur många besökare han lockar talas det väldigt tyst om. Bra svenskt klipp om saken här:

FAKEWOOD: Underhållningssektorn med kabalkontrollerade stjärnor och talk show hosts upprepar i intervjuer och uttalanden samma talking points som nyheterna levererat på morgonen. Vänder sig till en yngre publik, som ser upp till stjärnorna. Filmer är också väldigt bra för att ge den önskade bilden av historiska händelser, en bild som ofta döljer det relevanta och målar upp en bild i enlighet med narrativet.

SOCIAL MEDIA: De plattformar som är stora inom social media har tillåtits och hjälpts bli det, för de är under djupa statens kontroll. Dessa plattformar boostar de inlägg som innehåller dagens 4am talking points, vilket ökar exponeringen ytterligare för maximal effekt. Inlägg och konton som ifrågasätter narrativet får mycket mindre utrymme på plattformen. Det har gått så långt att konton med sammanlagt hundratals miljoner följare helt enkelt har tagits bort på de största plattformarna, enbart för att de ifrågasätter den officiella dogmen/narrativet, en process som fortfarande pågår. Djupa staten är livrädd för att tappa kontrollen över narrativet, men de befinner sig i ett dilemma. Om de går för fort fram med censuren riskerar det att väcka stora delar av befolkningen, men om de inte gör någonting kommer de definitivt inte kunna kontrollera narrativet och därmed oss.

Det har sedan valet 2016 blivit allt tydligare vilken enorm censur- och kontrollapparat social media har, ofta men inte bara under förevändningen att man utför objektiv ”faktakontroll” och att det är ”hate speech” man sedan 2018 tar bort i allt större skala.

Forskaren dr Robert Epstein (Demokrat) kom t.ex. fram till att bara Google medvetet lyckades få mellan 2 och 10 miljoner människor att rösta på Hillary under valet 2016 (se klipp nedan från en utfrågning i senaten).

Do they provide evidence to support their conclusions?
POTUS/RUSSIA narrative – evidence?
None.
POTUS racist narrative – evidence?
None.
POTUS …………(you can play this game all day long)
‘None’.

De ger sällan bevis för sina påståenden. De hänvisar i bästa fall till auktoriteter som ljuger eller direkt till lögner. Men om någon presenterar fakta som inte går ihop med det önskade narrativet är de ”foliehattar”, ”rasister”, ”livsfarliga” eller annat valfritt förlöjligande/stigmatiserande så att målpopulationen inte ens ska våga lyssna till vad de har att säga, om det inte går att fullständigt ignorera/tysta. Istället för bevis och logik handlar det oftast om att manipulera genom att röra upp känslor, på mer eller mindre sluga sätt.

I de exempel Q tar upp ovan handlar det om olika narrativ om Trump (POTUS, President Of The United States), vilka det helt saknas bevis för, men som trots att många av dem till och med motbevisats i domstol fortsätter att drivas.

What do they count on?
How many experiments have been conducted by the C_A re: mind control?
Psych 101: If you hear & see something over and over again by multiple (supposedly credible) news agencies, elected officials, actors/actresses, documentaries on TV, movies, internet, social media, foreign press etc. all pushing the same narrative/conclusions…….what happens?
Do FACT-LESS claims become FACTS in the minds of many?

Under Church committee hearings i senaten på 70-talet framkom även att CIA bedrivit så kallad mind control-forskning, stora delar av den oetisk och illegal. Q frågar hur många sådana experiment som utförts, som för att visa på att det är en hel del.

Att en lögn som upprepas tillräckligt ofta blir till sanning har vi väl hört förut? Repeteras budskap ofta genom Ekot, Rapport, TV4-nyheterna, Expressen, Aftonbladet etc? Det så kallade narrativet genomsyrar samhället såpass att det blir en självklar del av ens livsvärld som många inte ifrågasätter. När man även ser utländsk media och kändisar upprepa samma narrativ/slutsatser blir det till fakta som grund för personlig attityd/identitet i mångas ögon, även om det är baserat på lögn.

Do they count on the fact that w/ work, family, stresses of life, etc. that the typical person does not have enough time in the day to research topics for themselves and therefore would believe narratives projected in the echo chamber w/o the need to provide facts or substance other than opinion?

De räknar med att en tillräckligt stor del av befolkningen inte kommer ha tillräckligt med tid eller intresse att undersöka saker på egen hand. Därmed kommer de att tro på det ”de trovärdiga” auktoriteterna ”som alla litar på” projicerar in i ekokammaren, även om det inte är baserat på fakta, eller trots att det motsägs av bättre förklaringsmodeller som tar med mer i beräkningen och är mer logiska och sanningsenliga (som gärna smutskastas av auktoriteterna som ”galna konspirationsteorier”).

Why do they try so hard to keep you DIVIDED by race, gender, class, ……?
Notice an increase in this push over the past 2-years?
Are you stronger together/UNITED or DIVIDED?
If you dare to challenge their narrative are you cast out [banned] by society as a threat/conspiracy theorist etc..?
Are you cast out by members of your own family?
‘DIVIDED’

Genom att fokusera på ämnen som ras, klass, kön, nation, politisk eller religiös övertygelse o.s.v ökar spänningarna mellan oss. På ytan verkar det som att man jobbar mot dessa fenomen – de som tar intryck av PK-vänstern borde här fundera på om man är ”nyttiga dygdsignalerande idioter” eller inte – men istället ökar man enligt devisen söndra och härska spänningarna och separerar oss från varandra, så att vi kämpar mot varandra istället för tillsammans emot allas vår gemensamma fiende.

Media immuniserar även folk mot alternativa förklaringsmodeller enligt ”first impressions last”, genom att innan majoriteten nåtts av en alternativ förklaring förlöjliga och stämpla den som ”konspirationsteori” och/eller dess anhängare som ”foliehattar”, samt berätta vad man ska tänka/känna/vilken attityd man ska ha och hur urbota dumt det är att tänka något annat, vilket leder till att många inte vågar dela sina tankar med sin familj, eller ens tänka själva. Snacka om separation.

‘Group-Think’
THEY DO NOT WANT YOU TO THINK FOR YOURSELF.
A FREE-THINKING ‘LOGICAL’ PERSON WHO DRAWS CONCLUSIONS BASED ON FACTS ARE, PUT SIMPLY, A THREAT TO THEIR CONTROL/POWER GRIP.
ALL THEY CARE ABOUT IS CONTROL [I.E. POWER].
WITH CONTROL COMES PERSONAL GAIN.

De vill inte att vi ska tänka själva, utan att vi ska ha en flockmentalitet där vi likt får (den egentliga innebörden av ordet ”fårskalle”?) blir ledda av våra herdar (elitisterna). Om vi börjar tänka själva och ifrågasätta deras narrativ blir vi tillsammans ett hot mot deras makt.

They want to keep you poor and in need of government assistance.
Bigger the gov’t, the more CONTROL they have, the more POWER they possess.
When you are in need, you are weak.
When you are weak, you are not strong.
When you are not strong, you do not FIGHT BACK.
This is as real as it gets.

Får vi här förklaringen till varför vi har ett så enormt skattetryck i Sverige? Varför så många är beroende av staten? Varför vi har så stor privat skuldsättning? Varför så få äger sina hem? Varför vi är så godtrogna? Varför vi inte säger ifrån?

Som Q säger, ju större statsapparaten är, desto mer kontroll och makt har den. När du inte kan stå på egna ben är du svag, inte stark. När du inte är stark kämpar du inte emot.

They never thought she would lose.
Why? See above re: Control.

De trodde aldrig att Hillary skulle förlora valet 2016 eftersom de bland mycket annat fulspel hade media i fickan, vilket man såg och fortfarande ser i den väldiga demonisering av Trump – och hyllandet av alla alternativ – som skett globalt ända sedan han annonserade att han ställer upp i valet. Men mänsklighetens trumfkort vann ändå med 304 elektorsröster mot Hillarys 227. Det stora uppvaknandet hade på allvar börjat i USA!

Transparency is the only way forward.
Transparency is the only way to PROVE TO THE PUBLIC that everything SOLD TO YOU as TRUTH was nothing but a FAKE NARRATIVE DESIGNED TO KEEP, YOU, THE PEOPLE, POWERLESS, AND KEEP THEM, IN CONTROL [I.E. IN POWER].
FAKE NEWS’ [propaganda arm of the Democrat machine] sole responsibility is to prevent the TRUTH from ever being disseminated to the masses.
Mass Infiltration (everywhere).
Transparency is the only way forward re: public opinion.
Prosecution is the only way forward re: save & defend the rule of law.
Prosecution and Transparency is the only way to save our way of life.
Q

Fake news lamestream medias enda ansvar är att förhindra sanningen från att någonsin nå massorna.

Q

Transparens är nu enda sättet framåt. Transparens för att bevisa för allmänheten att allt de tutat i oss som sanning inte varit något annat än ett falskt narrativ utformat för att hålla oss maktlösa och dem i kontroll.

Här säger Q något mycket viktigt: Fake news lamestream medias enda ansvar är att förhindra sanningen från att någonsin nå massorna. Låt det sjunka in.

Journalisten Mika Brzezinski visar det kanske bäst när hon försade sig; ”…control what people think, that is our job”.

Vidare nämner Q att det finns en massiv infiltration överallt där det finns makt, vilket är väldigt tydligt i exemplet USA, där träsket dränerats i nu 3,5 år, men där det fortfarande finns ulvar i fårakläder – eller borde man kalla dem listiga rävar – nästan överallt (även om betydande framsteg gjorts).

I USA har man alltsedan upplysningen en större tradition av självständigt kritiskt tänkande, vilket gör det naturligt att en större andel av befolkningen redan vaknat där. Därför behövs enligt Q mer transparens för att återfå allmänhetens förtroende. Vidare är åtal enda sättet att rädda rättsstatsprincipen, och transparens kopplat med åtal enda sättet att rädda samhället.

Vi ser (om vi inte är passiva/naiva fake news-konsumenter) mer och mer fakta bli av med hemligstämpeln kopplat med en administration som släpper sanningsbomber till höger och vänster så ofta de kan (transparens), och vi har snart 200 000 slutna åtal sedan oktober 2017, ett antal som stadigt växer med ca 5 000-6 000 per månad. Och som Q säger i en annan drop, när den första arresteringen av en högt uppsatt person sker kommer det trigga ett massuppvaknande.

Avslutningsvis kan man säga att allt är som det ska vara i den Gudomliga komedin; även mörkret tjänar Ljuset, och gör det på ett alltmer uppenbart och nästan komiskt sätt. Men tiden är här, vilken sida väljer du att stå på? Mörkrets eller Ljusets? Valet är ditt, och enbart ditt.

I termer av The Matrix, föredrar du det blå pillret, likt Cyrus, eller det röda pillret, likt Neo?