Myndigheternas kris-SMS

Ja nu är det verkligen nödläge – eller ???

Vad föranledde regeringen att idag skicka ut ett SMS till 22 miljoner mobiler i Sverige? Textmeddelandet skickades ut i samarbete med de fyra största mobilnätsoperatörerna och hade som avsändare Fohm och MSB.

Det måste ju vara rena rama katastrofen när regeringen mig veterligen för första gången skickar ut ett sådant SMS till varenda kotte? Löfvén har själv sagt att åtgärderna saknar motstycke i modern tid. Då skulle man kunna tänka sig att det finns fog för detta, att det är proportionerligt som det så vackert heter, men även att det finns fog för den rapportering som sker av informationsväktarna aka fake news aka etablerad gammalmedia aka folkets fiende nr 1.

Officiell statistik

Låt se på den officiellt loggade statistiken istället för att lyssna på den teater som spelas upp i media. För den statistiken finns ändå sedan länge någon form av kontroll som ska se till att det blir rätt information och att det inte går att fuska lika lätt som det är när man t.ex. bara trycker en åsikt i en tidning.

Intensivvårdsavdelningar

I media hör vi larm om att IVA-platserna i Stockholm är fullbelagda, det är kris, hjäääääälp!!

Men om vi tittar in på Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) https://portal.icuregswe.org/utdata/sv/report/prod.belaggning finner vi följande för hela riket:

Vi ser att antalet belagda platser var 3 gånger fler i början av året och att bristen är fiktiv.

Tittar vi specifikt på Stockholmsregionen, som är den de ojat sig för så mycket nu i december 2020 ser vi att det inte är mycket värre där:

När det var som värst i november gick antalet belagda platser upp till knappt 100, vilket gör att 2,5 gånger fler platser användes i våras. Bristen är fiktiv även här.

Den fruktansvärda andra vågen påstås ha börjat i november. Här ser vi en jämförelse av den första månaden under den ”andra vågen” med hur det var i våras, i antalet patienter:

Det ser inte riktigt så himla katastrofalt ut va?

Personen bakom Tweeten ovan påminner också om att man i våras behöll en reservkapacitet på 20-30 procent på intensivvårdsavdelningarna. Låt säga att man bara höll 20% reservkapacitet. Det skulle innebära en maxkapacitet på 900 platser i hela landet. Nu i december tycks antalet använda platser ligga under 250.

Givet att man inte tagit bort merparten av IVA-platserna under pågående plandemi, ursäkta, ”pandemi” heter det ju, så torde det finnas minst 650 lediga platser, d.v.s. att minst 70% av alla platser står tomma. Det är 7 av 10 vårdplatser.

Överdödlighet

Om vi då tittar på överdödligheten: den måste ju vara fruktansvärd i alla fall!? Folk kanske inte ens hinner till IVA innan de dör? Där kanske vi har förklaringen? Nedan har vi en internationell jämförelse:

Euromomo följer överdödligheten i EU: euromomo.eu. Den svenska kurvan håller sig under hösten under strecket för en normal influensa.

Om vi tittar specifikt på Sverige och bryter upp det tydligare i veckor har vi denna bild:

Här ser vi tydligare hur det har sett ut för Sverige. En klar underdödlighet sedan v. 35

Vi kan alltså sluta oss till att det inte finns några som helst officiella siffror som antyder att läget är extremt allvarligt.

Tvärtom kan vi lugna alla äldre (och alla som bryr sig om äldre) – som inte bor på ”särskilt boende” eller har ”hemtjänst” – med att viruset inte orsakat någon ökad dödlighet att tala om ens för personer som är 70+, när man bryter ner statistiken över olika boendeformer.

I princip föreligger alltså ingen onormal fara för någon, förutom för de stackare som bor på särskilt boende (där äldreboende inräknas) eller har hemtjänst.

”Vanvård” alt. massmord av äldre

Att våra äldre har behandlats vanvördigt å det grövsta framgår av rapporter som kommit fram då och då på hur man föreskrivit palliativ vård på äldreboende efter äldreboende, utan att ens undersöka, och utan tillsyn. Man har förbjudit väl beprövade och fungerande läkemedel. Man har gett morfin och andningshämmande istället för standarden syrgas. Man har satt personer i respirator vilket i detta läge leder till att lungorna går sönder. Osv så vidare. Inte för inte upp till 90% av de som vårdades på IVA dog (att jämföra med att 98,5% av alla smittade i USA överlevt). Hade man för avsikt att ta livet av folk och ha saker att skylla på hade man inte kunnat göra det mycket bättre.

Se till exempel artikeln nedan i DN, där det till slut på bredare front kom fram som rapporterats av bland annat läkare och vårdpersonal i social media sedan i mars-april.

En humanitär katastrof!

Detta är jämförbart med USA, där guvernörerna i 5 delstater – alla s.k. ”demokrater” (läs: socialister och lakejer till djupa staten) – beslutade om att äldre inte skulle få vård, utan istället trängas på nursing homes (äldreboenden). Det gjorde de trots att de hade fått generella riktlinjer uppifrån om att inte göra så. Dessa katastrofala beslut ledde till att dödsfallen som ägde rum på nursing homes i dessa 5 delstater (av 50) stod för 40% av alla dödsfall i USA – en ganska klar överrepresentation!

Proportionalitet

Låt oss så ställa coronahysterin i proportion till andra dödsorsaker. Nedan ser vi att risken att dö av covid-19 i USA under 2020 varit mindre än att dö av både bilolycka och drunkning. Trots massmorden på äldreboenden. Hjärtsjukdom och cancer kommer covid inte i närheten av. Det har däremot varit fler som dött av covid än av solsting och elstöt.

Att dö av hjärtsjukdom har varit drygt 200 gånger vanligare än att dö av covid-19. Räknar man bort massmorden blir det drygt 400 gånger vanligare.

Om guvernörerna ovan inte fattat samma katastrofala beslut som man gjorde i Sverige hade det även varit större sannolikhet att dö av brand och att kvävas av mat än att dö av covid-19.

Nämnas kan även att endast 8% av USAs befolkning (26,5 av 331 miljoner invånare) bekräftas ha haft smittan efter att man i skrivande stund utfört mer än 209 miljoner tester, ett av de mest testade länderna i världen! Denna plandemi – oj nu gjorde jag det igen – har alltså inte drabbat en särskilt stor del av befolkningen.

Bland dem som är under 20 (20% av befolkningen enl. denna sida) överlever 99,997% efter att ha smittats.

Mellan 20-50 (40% av befolkningen) överlever 99,98% efter att ha smittats.

Mellan 50-70 (25% av befolkningen) överlever 99,5% efter att ha smittats.

2019 utgjorde 70+ 15% av USAs befolkning. I den åldersgrupp av befolkningen som massmördats på äldreboenden i 5 delstater, precis som i Sverige, har ändå 94,5% överlevt, efter att ha utsatts för smittan.

För att få fram hur stor sannolikheten för genomsnittsamerikanen är att ha dött av covid-19 under 2020 får vi räkna fram ett viktat genomsnitt efter befolkningsandel (vilket blir skevt av ovan nämnda massmord). Viktat blir det en överlevnad på 98,52%, av de som smittats. Risken att dö bland de som smittats har alltså varit 1,48%, obeaktat ålder och boendeform. Men det är som sagt inte alla som smittats, utan enbart 8% av befolkningen. Alltså har risken att dö av covid-19 enbart varit 8% av 1,48%. Och då tar vi inte hänsyn till vanvården, eller förbud av fungerande terapeutiska metoder.

Verkar det då som att det finns fog för alla dessa åtgärder utan motstycke i modern tid?

Om det inte finns någon grund – varför all denna propaganda och hysteri?

Baserat på allt detta kan vi alltså dra den logiska slutsatsen att hysterin i media och de lagförslag, rekommendationer och begränsningar vi hela tiden översköljs med inte har verkligheten som grund.

Det lättaste sättet att manipulera människor är genom våra känslor. Förnuftet är svårare. Tänker man logiskt följer alltid C från A och B om C följer från A och B. Men om man t.ex. lyckas skrämma oss, göra oss rädda och otrygga, då kan vi gå med på nästan vad som helst för att känna oss trygga igen.

Allt som behövs är kontroll över ett relativt litet antal nyckelpositioner, så måste resten dansa efter denna skaras pipa.

Till grund för hysterin ligger, som vi kunnat konstatera, inte verkliga fakta. Det man gör är att man presenterar åsikter och tyckande som om det vore fakta. Uppenbarligen har man ett mål. För att uppnå det behöver man påverka allmänhetens perception eller uppfattning. Därför behövs propaganda som påstår att det är kriiiiiis, för detta rättfärdigar beslut – vilka enligt lag måste vara proportionerliga – och justerar attityder och gör det svårare att säga ifrån.

Folk ska helst inte heller ens komma på tanken att opponera sig, utan vara tacksamma. Och om man känner sig otrygg blir man gärna ledd i säkerhet av någon som pekar med hela handen och lovar en väg igenom (det fiktiva) problemet. Allt enligt den gamla formeln problem – reaktion – lösning.

Kortsiktigt mål

Dagen till ära – alltså dagen då regeringens textmeddelande ämnat att skrämma upp befolkningen och förskjuta diskursen ytterligare i riktning mot noll tolerans vad gäller kritik av åtgärderna skickades ut – kom även promemorian för den nya pandemilagen ut, som går att ladda ner via länken nedan. Vilket sammanträffande!

I den kan man bland annat finna följande:

Förbuden får införas endast om de utgör en nödvändig och proportionerlig åtgärd för att förhindra spridning av covid-19, som är en samhällsfarlig sjukdom.

Promemoria Covid-19-lag, Socialdepartementet S2020/09214

Endast om det är nödvändigt och proportionerligt får förbuden införas. Ska vi gissa om utvärderingen av detta villkor kommer följa den faktiska verkligheten, eller den ihopfantiserade propagandavärlden?

Man kan anta att det är som det brukar. Denna ihopfantiserade ”andra våg” (tillsammans med sagda SMS) används för att skrämma upp befolkningen lagom till att man ska klubba igenom den pandemilag som sedan ska ligga till grund för ytterligare inskränkningar i våra fri- och rättigheter, så att folk ska tycka att det är nödvändigt och motiverat av den fara man upplever, och att det inte ska finnas något utrymme att kritisera den offentligt.

Vidare finner vi följande:

Även en enskild överträdelse får från denna synpunkt betraktas som en så allvarlig handling att det krävs en straffsanktion. Mot denna bakgrund görs bedömningen att överträdelser av
de aktuella förbuden bör kriminaliseras.

Promemoria Covid-19-lag, Socialdepartementet S2020/09214

Förbud mot så allvarliga överträdelser som att vistas på torg eller badplatser, eller bjuda hem folk.. Ja sådant måste naturligtvis kriminaliseras. Med tanke på … att allt är som vanligt, förutom att folk massmördades på äldreboenden och att hela samhället leker pandemi?

Tänk vad skönt ändå att pandemilagen bara är tillfällig och bara gäller för covid-19. Då kan vi ju vara lugna vad gäller framtida maktövertramp. Eller?

Nej. Den ska direkt ersättas av en generell och permanent pandemilag i april 2022! Vi har ju också redan fått reda på av våra kära folkvalda, som tittat i sina kristallkulor, att pandemier, det kommer vi att ha varje år hädanefter. Men så passande!

Men pandemilagen är naturligtvis inget mål i sig. Detta kortsiktiga mål (att öppna för en permanent pandemilag och medicinsk tyranni) är ett led i riktning mot ett mer långsiktigt mål.

Långsiktigt mål

Klaus Schwab, som hållit i World Economic Forum i Davos i alla år, var inte långsam med att redan 9 juli ge ut sin bok Covid 19: The Great Reset, i vilken han propagerar för att detta tillfälle nu måste utnyttjas för att genomföra ”den stora återställningen”. Det var för övrigt ungefär i samma veva som vår statsminister höll ett tal om att vi inte skulle gå tillbaka till hur det har varit, utan att vi skulle ”bygga något mycket bättre”. Väldigt många väldigt inflytelserika individer över hela världen (utom Trump då), såsom Prins Charles och VD för både VISA och Mastercard, samt folkvalda, var plötsligt rungande överens om att nu måste vi minsann bygga om både samhället och mänskligheten fullständigt på grund av …. ett virus som inte gör att fler dör än under ett vanligt år?? Hur kunde de som ska representera befolkningen i sina respektive länder så plötsligt vara det? Och hur förankrat är det bland befolkningen?

Time har sedan i somras haft en hel avdelning ägnad åt att hypa The Great Reset, klicka här.

Time Magazine promotar den stora återställningen

Vad denna stora återställning går ut på är i korthet en mängd floskler, vars grund är påhittade problem, köpt forskning, stenhård kontroll, och en förljugen verklighetsbeskrivning. Allt för att gagna de superrika och deras hantlangare. Men där ingår transhumanism (vi ska bli ett med den digitala tekniken och AI och inte längre vara beroende av våra kroppar) och avskaffande av äganderätt före 2030. Självklart försöker de sälja in det som att det kommer bli underbart, och rena himmelriket på jorden. Men i själva verket blir det som det alltid blir med de där; det blir helvetet på jorden, om vi tillåter dem att hållas vill säga. Det är den ”New World Order” som Bush den äldre och vår egen Calle Bildt talade om redan på 90-talet, och som mer kritiskt och självständigt tänkande individer varnat för sedan dess. Men vi kallar det för ”det nya normala” istället, så märker nog inte folk.

Det börjar klarna att tanken är att det ska bli en global byrokratregering under FN, med sina käcka mål:

Även World Economic Forum har såklart också ägnat Great Reset stort utrymme, klicka här.

Transhumanism är som sagt en stor del av agendan, d.v.s. att mänskligheten ska smälta samman med maskin och bli en del av ett enda stort lättstyrt och lättkontrollerat nätverk, avskärmat från sitt inre. De talar öppet om att det kommer ske ett naturligt urval av de som ”uppgraderat sig” och därmed ”blivit överlägsna”. Även SVT har börjat pusha dessa idéer på bred front, t.ex. i serien Framtiden, med avsnittstitlar så som ”Evigt liv” och ”Optimera dig själv”.

För en mer realistisk och kritisk återgivning vad det handlar om, se denna artikel på The Collective Spark eller denna video av Corbett Report (som överlag är bra men påstår att det inte spelar någon roll vem som vinner valet i USA, great reset kommer hända ändå; det stämmer inte, Trump har motarbetat dessa globalister sedan dag 1 och därför är han så smutskastad) .

Inkluderande kapitalism” kallar de det nya ekonomiska systemet. Bakom ligger familjen Rotschild och Rockefeller foundation tillsammans med Vatikanen och Påven i spetsen (!)

Med sig har de lyckats få väldigt många direktörer för tunga storföretag, däribland både MasterCard och VISA, som de kallar sina ”Guardians”, eller ”väktare”.

Det låter som ett dåligt skämt, en bisarr konspirationsteori av sämsta psyopsort, men hemsidan är uppe och det är på riktigt. Välkommen till 2020 =)

Tankeexperiment

Föreställ dig hur du hade reagerat om myndigheter under hösten 2019 hade deklarerat att folk måste stanna hemma, inte får träffas, inte hälsa på föräldrar på äldreboenden, inte resa fritt, måste ta ett DNA-förändrande experimentvaccin med fruktansvärda biverkningar för att eventuellt få leva hyfsat normalt. Över hela världen ska folk bära mask och hålla avstånd. Småföretag måste hålla stängt, men stora kedjor går bra. Antifa får härja fritt, men ve den som värnar om yttrandefrihet.

Yttrandefrihet, demonstrationsfrihet och mötesfrihet ska vi nämligen göra oss av med, och allt utom extremvänster (som är normalt) är högerextremt. Allt för att folk inte ska kunna organisera någon form av motstånd. Transhumanism är det som gäller från och med nu. Om 10 år kommer vi inte längre äga något alls, och alla ska bo i stora städer. Och Påven ska leda vägen in i en ny ”kapitalism” tillsammans med Rotschild.

Hur hade du reagerat på det? Hade det låtit befängt? In kommer corona..

Dags att bryta förtrollningen snart och börja tänka självständigt? Det finns fortfarande mycket positiva alternativ.

Skriv gärna under och dela denna namninsamling mot pandemilagen och vaccinhysterin: https://www.skrivunder.com/vi_protesterar_mot_pandemilagen_och_covid-l9vaccin#form

Massmord på äldreboenden?

Att många äldre fått stryka med i spåren av hur man hanterat årets coronavirus (jag säger årets för vanlig förkylning beror också på coronavirus) har väl undgått få. Men hur illa är det egentligen, och hur många hade kunnat räddas om vården hade fått fortsätta agera som vanligt, utan märkliga ingripanden och rutinförändringar från politiker, myndigheter och sjukvårdstoppar? Och går mönstret med konstiga riktlinjer och jämförelsevis många äldre som dör igen på fler ställen än Sverige?

Följande citat ur e-kuriren visar hur många som dött på äldreboenden i Sverige:

”Statistiken för Sverige visar att väldigt få personer som insjuknar i covid-19 på äldreboende vårdats på något av landets sjukhus vid sin död. 90 procent av dessa har dött på sitt äldreboende. För personer med hemtjänst som dött i covid-19 visar statistiken att 30 procent avled utanför sjukhus”.

e-kuriren

Av de som dött av Covid-19 i Sverige har 74,2% bott på äldreboenden eller haft hemtjänst, om man räknar statistiken här: https://ekuriren.se/nyheter/artikel/90-vardas-inte-pa-sjukhus—dor-pa-aldreboendet/4lq2m88l

Ca 8 gånger fler döda per capita i delstater styrda av Demokraterna i USA

Det är en relativt hög siffra, som känns igen från andra länder där äldre inte fått vård utan sjasats iväg till äldreboenden. I USA blir kontrasterna mycket tydliga eftersom det där i praktiken bara finns två politiska läger: Det går en klar skiljelinje mellan delstater styrda av de s.k. Demokraterna, med i genomsnitt ca 8 gånger fler rapporterade dödsfall i Covid-19 än delstater styrda av Republikanerna, trots jämförbar befolkningsmängd (statistiken håller nu på att kontrolleras och det verkliga antalet dödsfall p.g.a. covid-19 [i skrivande stund 145k] väntas sjunka). De värst drabbade av de delstaterna förde samma fatala politik för samhällets äldre medborgare som i t.ex. Sverige.

Även om det kan vara svårt att smälta, tycks delstater styrda av Demokraterna ha en tydlig agenda att till varje pris hindra att Trump blir omvald.

I artikeln ovan nämns också att professor i geriatrik (åldrandets sjukdomar) Yngve Gustafson anser att siffrorna för äldreboendena i Sverige är skamliga. Enligt honom borde betydligt fler än tio procent av de smittade få sjukhusvård. Särskilt med tanke på alla vittnesmål om att sjukhus i princip stått och står tomma – trots skrämselreportage och påståenden i media om hur ”vi måste platta och dra ut på kurvan”.

Yngve är också ”säker på att ett stort antal äldre som nu är döda i covid-19 skulle ha överlevt om de fått basal sjukhusvård. I stället beslutar läkaren alltför ofta – och alltför tidigt – om palliativ vård.” Det har framkommit att man gått ut med rekommendationen att ge alla över 80 år palliativ vård vid positivt testresultat, även utan att träffa läkare. Palliativ vård ges i livets slutskede. Där är inte meningen att patienten ska överleva, snarare att processen ska göras så kort som möjligt.

Mot allt sunt förnuft?

Vilka är det som varje år löper störst risk att ta skada eller till och med dö av influensan? De äldre? Är det allmänt känt? Antag att man av någon anledning vill få upp statistiken över antalet döda. Det bästa sättet vore då att smitta de sårbara personerna på äldreboenden. Det bästa sättet att göra det torde vara att skicka dit personer som man vet är smittade, utan att där identifiera dem som coronasmittade. Detta hände i de värst drabbade (och av Demokraterna styrda) delstaterna i USA. Och det hände i Sverige (som kallats världens med Clinton/Soros-lojala land, personer även Demokraterna är mycket lojala till): https://www.dn.se/nyheter/sverige/covid-19-smittade-skickas-fran-sjukhus-till-aldreboenden-utan-att-testas/

Det bästa sättet att säkra att de sedan dör i stor mängd sedan man har utsatt dem för smittade personer torde vara att utföra aktiv dödshjälp: https://www.dn.se/nyheter/sverige/geriatrikprofessor-det-har-ar-aktiv-dodshjalp/?

Citat ur artikeln: ”Geriatrikprofessor Yngve Gustafson anser att många äldre inte behandlas mot covid-19 utan istället direkt får palliativa läkemedel. Att rutinmässigt ge äldre med lunginfektion andningshämmande läkemedel, är aktiv dödshjälp, för att inte säga något värre, säger han.”

I år har alla i den palliativa vården till skillnad från tidigare år fått morfin om de har andningssvårigheter, vilket försämrar andningen ytterligare. Tilläggas bör att aktiv dödshjälp är förbjuden i Sverige, av goda anledningar då det kan missbrukas, vilket frågan är om det inte gjorts i fallet Covid-19.

Hur kan man med goda avsikter ha fattat en hel kedja beslut mot sunt förnuft, som går helt i linje med en vilja att öka antalet dödsfall? Var går gränsen för när det bör klassas som mord?

Inom vården har det också skett en tydlig övergeneralisering i behandlingen av covidpositiva äldre. Individens egna förutsättningar eller allmäntillstånd spelar ingen roll. Men vård ska alltid vara individanpassad, och en läkare måste bedöma om patienten kan få en positiv effekt av syrgas eller respirator, annars blir det lätt aktiv dödshjälp av det med, särskilt av respirator.

Ändrade riktlinjer

Se inslaget nedan med en specialistläkare inom palliativ vård som blivit visselblåsare, då han insåg att han inte längre kunde uppfylla sin läkared; att inte skada patienter. Denna är värd att se för att förstå hur rutinerna har ändrats från att tidigare mäta syrehalt och ge syrgas om mättnaden i blodet är för låg, till att nu helt ignorera syremättnaden och bara ge morfin.

Förändrade riktlinjer: Ingen som helst syrgas vid palliativ vård, från att tidigare ha varit norm om syremättnaden legat under 90%.

Vi vet sedan flera månader tillbaka att respiratorer i covidfall dödar fler än det räddar, eftersom det vid Covid-19 inte är lungmuskulaturen som är angripen (respiratorer blåser forcerat och i onaturligt tempo upp lungorna när de inte orkar andas) utan det är alveolerna (lungblåsorna) som är skadade. Dessa skadas ännu mera när det uppstår övertryck i lungorna p.g.a. respirator. Många sjukhus upplever att 90% av patienterna som sätts i respirator dör. Därför bör respirator i de flesta fall inte vara ett alternativ – förutsatt att man vill rädda liv.

Märkligt nog blåstes det tidigt upp i media som den enda räddningen, och det lilla antalet respiratorer användes som argument för drakoniska ingrepp på våra fri- och rättigheter. Se artikeln här för ytterligare information om varför respirator i detta fall överlag inte är en bra idé:
https://www.statnews.com/2020/04/21/coronavirus-analysis-recommends-less-reliance-on-ventilators/

Samtidigt ökar bevisen för att syrgas med grimma har stor positiv effekt (se samma artikel):
”There is a growing recognition that some Covid-19 patients, even those with severe disease as shown by the extent of lung infection, can be safely treated with simple nose prongs or face masks that deliver oxygen.” Tänk vilket sammanträffande att man helt enkelt trollade bort det från vården i år?

Att utrustning och personal inte skulle räcka till är struntprat. Bortsett från de nya riktlinjerna där man helt hoppar över syrgas (alltså är det inte så att det är någon brist på det) finns runt om i landet fältsjukhus med väldigt kompetent personal och utrustning som inte används.

OM utrustning var problemet så kunde man ha börjat jobba för att ta fram denna snabbt. Men har någon sett tecken på att man har gjort vad man kan, eller någonting över huvud taget, för att få fram syrgas till de drabbade? Privatpersoner har engagerat sig i frågan, men det är för svårt för dem att förse äldreboenden med utrustning för syrgas om inte kommuner/staten/landsting hjälper till.

Hanteringen av de mest sårbara i samhället liknar på steg efter steg ett försök att få upp dödstalen snarare än att man försökt skydda de sårbara. I följande klipp diskuterar två modiga svenska läkare sådant man speciellt som läkare inte får diskutera i dagens Sverige: Socialstyrelsens dödande riktlinjer för våra äldre och det helt galna förbudet av HCQ. Hade HCQ, en billig och sedan 50-talet beprövad generisk medicin med få och lindriga biverkningar, använts profylaktiskt eller i ett tidigt skede i kombination med t.ex. zink hade en klar majoritet av dödsfallen och rädslan, isoleringen och hysterin i allmänhet kunnat undvikas, en uppfattning som här förfäktas av en professor vid Yale: https://outline.com/Sbxrkg

Men istället ser regeringen till att den enda fabriken i Sverige läggs ner, läkare förbjuds att ordinera medicinen förutom i vissa mycket specifika fall (och absolut inte för att behandla covid-19), och den svartmålas utan underlag i media som i bästa fall overksam och i värsta fall dödlig. Ursäkta, det fanns ett underlag. Den påstådda studie som WHO förordade som drogs tillbaka av The Lancet, som visade sig vara rent påhitt och skriven bland annat av en science fiction-författare och en porrskådis.

Problemet är helt klart inte personalen inom vården, som gör sitt bästa, men de är bakbundna. Problemet är de som bestämmer riktlinjer och vilken utrustning som ska finnas och användas. Dessa tycks medvetet ha skapat en livsfarlig situation, om de inte varit extremt korkade och skapat den omedvetet. Vem skulle inte kunna räkna ut att en covid-19-patient som skickas till äldreboende kan smitta de andra, och att det är den mest utsatta gruppen? För att inte tala om att sätta in morfin istället för syrgas.

I klippet nedan får vi höra två specialisters åsikter om syrgas och de nya riktlinjerna (det börjar efter 2 min).

Dessa läkare talar också om massmord, att flockimmunitet inte finns, och att politiker utan medicinsk kompetens satt de nya riktlinjerna.

Ett läsvärt blogginlägg är detta av Elisabeth Höglund (Klarlagt om döden på äldreboendena: AKTIV DÖDSHJÄLP i bästa fall, AVLIVNING OCH MASSLAKT i sämsta fall!) där det framkommer att man dessutom för behandling av Covid-19 tillsammans med morfin rekommenderat bensodiazepiner, en kombination som enligt FASS ”ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande”, särskilt för personer över 60 år. Alltså ytterligare ett drag i linje med att vilja öka antalet döda.

I inlägget framkommer också att även om de flesta som drabbats av covid-19 i Sverige varit kvinnor, är det betydligt många fler män som dött. Det är också anmärkningsvärt nog så att av de som fått vård har 3/4 varit män. Om jag inte räknat fel innebär det att få vård korrelerar med 50% ökning av risken att dö. Blir det tydligare än så vilken effekten är av den så kallade vården?

17 juli hade 77 281 svenskar smittats av covid-19. Av dessa var 31974 män och 45 307 kvinnor. Det är alltså betydligt fler kvinnor (59%) än män (41%) som har smittats av sjukdomen. Däremot är det klart fler män som har avlidit i covid-19 än kvinnor. 55% av de avlidna har varit män mot 45% kvinnor. […] 2 490 personer hade fram till i fredags vid något tillfälle vårdats på intensivvårdsklinik. Av dessa var inte mindre än 1 820 män men bara 670 kvinnor. Männens andel av de intensivvårdade är alltså 73 procent medan kvinnornas andel bara är 27 procent!

Elisabeth Höglund

Perspektiv från utlandet

I slutet av maj postade Q Anon (se t.ex. mitt inlägg här på bloggen om Q om du inte känner till det så väl) en hel serie s.k. drops om hanteringen av Covid-19, som även känns igen ifrån Sverige och en del andra länder. Vi kan se att samma playbook använts på olika håll i världen med stora likheter i hanteringen. Nedan ett urval märkvärdiga händelser.

New Yorks guvernör Cuomo fick stora donationer från äldreboenden och gav dem därefter immunitet vad gäller den fatala hanteringen av de äldre. Hälsomyndigheten i New York utfärdade tidigt riktlinjer om att skicka äldre smittade till äldreboenden (”nursing homes”), men försökte sedan gömma det genom att radera riktlinjerna (som finns kvar på archive.org):

En bra fråga som ställs här är, om det är välkänt att äldre är de som löper störst risk, varför då skicka covid-19-positiva till äldreboenden?

Här är länkarna för de som vill titta vidare:

https://www.foxnews.com/politics/cuomo-immunity-nursing-home-campaign-donation📁https://www.foxnews.com/politics/new-york-health-website-deletes-cuomos-order-on-nursing-homes📁http://web.archive.org/web/20200407103413/https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/doh_covid19-_nhadmissionsreadmissions_-032520.pdf📁

Nedan ser vi att 42% av dödsfallen i USA överlag (jämfört med 74% för Sverige) skett på äldreboenden, som där står för 0,6% av befolkningen. Detta finner man anmärkningsvärt, även om det i runda slängar bara är hälften så illa som i Sverige (men om man bara ser på de värst drabbade och av Demokraterna styrda delstaterna kommer de upp i en med Sverige jämförbar andel dödsfall på äldreboenden).

Det var speciellt 4 guvernörer som såg till att Coronasmittade äldre skickades till äldreboenden. Kan det finnas någon god anledning till det?

I Michigan fortsatte man, likt i Sverige, med den tragiska policyn, långt efter att problemet uppmärksammats.

På bilden från New York anklagas Cuomo med sin policy för att ha dödat personens mor. Frågan ställs var gränsen går för att det bör klassas som mord?

Cuomo deklarerade t.ex. att äldreboenden inte har någon rätt att neka coronaviruspatienter:

https://nypost.com/2020/04/23/nursing-homes-cant-reject-coronavirus-patients-cuomo-says/

Ytterligare något i New Yorks och Cuomos hantering som påminner om Sverige är den palliativa vården, som ”ingen ska nekas”:

Frågan ställs ännu en gång var gränsen går för mord och när man inte längre kan skylla på okunskap.

Även i Pennsylvania var äldreboenden tvungna att acceptera coronapositiva patienter, vilket ledde till katastrofala följder.

En intressant jämförelse mellan det tätbefolkade Japan och USA postades:

Trots att man i Japan inte haft någon karantän, vilket man haft i USA, hade där bara 850 personer dött i slutet av maj, jämfört med 100 000 i USA, där man hade karantän. Japan är också mycket tätbefolkat.

I Japan ryktas det förresten om att man använt HCQ, även om det talats tyst om det, för man har haft en känslighet för vad som får komma fram i den offentliga diskursen, men har ändå prioriterat att rädda liv.

Som kuriosa kan nämnas att en lika stor andel av befolkningen dött av Covid i USA respektive Sverige (150 000/328 000 000≈0,0005, och 5697/10 350 000≈0,0006), jämfört med Japans 996/126 000 000≈0,000008 (aktuella siffror i skrivande stund). I runda slängar 50 gånger fler per capita har alltså dött här och i USA jämfört med det tätbefolkade och högt urbaniserade Japan, som inte hade karantän och som ligger mycket närmare och har betydligt mer utbyte med Kina. Beror skillnaden i utfall på andra åtgärder? Mycket tyder på det, eftersom den på cellnivå bevisats drabba asiater mycket värre på grund av skillnad i DNA-uttryck.

Nedan ser vi att Minnesotas statistik påminner om Sveriges, med 81% av de döda på äldreboenden. Minnesota har som bekant många svenskättlingar, och även där en radikal vänsterregim.

Privatpersoner i hela världen har tagit saken i egna händer och gått och filmat sjukhus som på TV påståtts vara rena krigszoner p.g.a. covid-19, med högar av lik, men som visat sig vara helt tomma. I länken i bilden nedan kan vi se att ett fältsjukhus stått helt oanvänt i New York, likt sjukhusfartyget USS Comfort Trump skickade till New York som till 90% var oanvänt, samtidigt som äldre skickats till äldreboenden, precis som i Sverige:

Om de federala riktlinjerna hade följts hade tiotusentals liv kunnat räddas i USA. Och om man i Sverige inte anammat samma urbota korkade riktlinjer som de 5 galna guvernörerna fick igenom i sina delstater i USA hade antagligen minst 1 000 äldre svenskar kunnat räddas från en för tidig död, en siffra klart jämförbar med Estonia.

https://www.breitbart.com/politics/2020/05/23/21-million-nyc-field-hospital-closes-after-never-seeing-a-single-patient/

Mer som visar på galenskapen (eller snarare ondskan) i detta nedan. Nära hälften av alla dödsfall på äldreboenden i hela USA skedde i de 5 (av 50) delstater som hade samma policy som Sverige vad gäller att skicka sjuka äldre till äldreboenden, istället för att behandla på sjukhus.

I denna artikel blir det tydligt att de demokratguvernörer som sände sjuka till äldreboenden gick tvärs emot de tydliga federala riktlinjerna i USA: https://www.breitbart.com/politics/2020/06/22/exclusive-seema-verma-cuomo-other-democrat-governors-coronavirus-nursing-home-policies-contradicted-federal-guidance/

Samtidigt som det är uppenbart att Demokratguvernörers policy ligger bakom en överväldigande majoritet av dödsfallen i USA gör det gamla gardet allt för att försöka skylla på Trump..

Men i USA har de 5 guvernörernas katastrofala riktlinjer väckt uppmärksamhet och de ansvariga är också på väg att hållas ansvariga, vilket vi bland annat kan se i denna artikel. Ska vi låta dem som fattade liknande katastrofala beslut i Sverige glida undan på en räkmacka, eller ska vi ställa dem till svars?

Samband med presidentvalet 3 november

Galenskaperna med influensa kommer inte sluta förrän efter valet i USA. De som följt bloggen eller annars hänger med på vad som händer vet att det handlar om att djupa staten är livrädd: de gör och kommer göra allt de kan för att Trump inte ska bli omvald 3 november 2020.

Uppdatering 29 juli angående just det, se detta klipp med Tucker på Fox som YouTube tog bort nästan med en gång: https://www.bitchute.com/video/AfOGRZCrhErm/

Huvudsakligen vill man se till att poströstande blir norm (förbjudet med folksamlingar), eftersom det möjliggör ett massivt valfusk, men man vill även sänka ekonomin eftersom det annars hade varit en stor fjäder i hatten på Trump. Självklart spelar den globala djupa staten med och utnyttjar situationen även på andra håll i världen än USA för sina ändamål, t.ex. kan man tänka sig att man binder länder med stor euroskepsis som Italien till EU genom de massiva bidrag och lån som nyligen klubbades igenom.

Q har länge och upprepade gånger sagt att coronaåtgärderna kommer vara som bortblåsta strax efter valet. I Tweeten ovan framkommer att det nu stämmer officiellt för delstaten Washington.

Men även om Covid-19 och influensa med största sannolikhet kommer vara som bortblåst väldigt snart efter valet kommer galenskaperna inte upphöra. Snarare har vi en period framför oss då djupa staten kommer kämpa för sin överlevnad med alla till buds stående medel. Tills de inte längre har så mycket inflytande och vanligt folk blivit tillräckligt medvetna kommer vi att leva i mycket spännande tider. Under dessa får vi försöka ta ansvar för att den information vi tar till oss är så korrekt som möjligt, och själva noga utvärdera trovärdigheten. Inte genom att lyssna till yttre auktoriteter som påstår sig ha vetenskapen på sin sida, utan gå direkt till vetenskap, fakta, logik och självständigt kritiskt tänkande utan mellanhänder.

Tack till Facebookvännen Kent Modin för mycket underlag.