Yttrandefrihet ett minne blott?

Censur likt i diktaturens Kina införd i smyg i Sverige

Jag upptäckte idag ett trevligt alternativ till Facebook, spreely.com. Några avgörande skillnader är att de värnar yttrandefrihet, inte använder algoritmer för att shadowbanna eller censurera lagligt innehåll av alla möjliga slag, de bygger inte heller upp en väldig databas för underrättelsetjänster över dig och alla användare.

Spreely [Speak Freely] The Social Network For Free People
No Censorship | No Shadow Bans | No BS

http://www.spreely.com

Visst liknar gränssnittet och innehållet Facebook väldigt mycket (se bilden nedan)?

Spreely.com: Ett vanligt forum men fritt från censur.

Problemet är bara att om man som vanlig dödlig svensk försöker besöka forumet når man bara följande sida med ”403 Forbidden”.

För att komma runt problemet måste man använda en VPN (Virtual Private Network) och låtsas vara från t.ex. Norge! Det här är metoder vi tills nyligen bara hört genomdrivas av den kommunistiska diktaturen i Kina.

Hur var det nu med den där yttrandefriheten vi var så stolta över i Sverige? Den som regeringen tydligen frånsade oss 2010, när det skrevs in i grundlagen att Sverige är en del av EU, massiva begränsningar infördes vad gäller våra fri- och rättigheter, och följande blev förbjudet enl. ett av EU:s rambeslut:

  • Offentlig uppmaning till våld eller hat som är riktad mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp, grundad på ras, hudfärg, härkomst, religion eller övertygelse, etniskt eller nationellt ursprung.
  • Ovan nämnda brott när det utförs genom offentlig spridning eller distribution av skrifter, bilder eller annat material.
  • Offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt definitionen i stadgan för Internationella brottmålsdomstolen (artiklarna 6, 7 och 8) och brott som definieras i artikel 6 i Internationella militärtribunalens stadga, om gärningen begås på ett sådant sätt att den är ägnad att uppmana till våld eller hat gentemot en sådan grupp eller en medlem av en sådan grupp.

Även anstiftan till, avsiktligt deltagande i eller medhjälp till att begå sådana gärningar som nämns ovan är straffbart.

Visst låter det vackert, och vem är för våld och hat? Formuleringarna är dock mycket luddiga. Vem avgör vad som är hat och våld? Är vårt system så okorrumperat/-bart att det inte är en risk att lägga det i några höjdares händer att godtyckligt avgöra och därmed riskera fundamentet för demokratin? Är det hat eller våld att uttrycka att man anser att korrupta politiker bör ställas till svars? Är det hat eller våld att påpeka pedofilins och satanismens förkastlighet och utbredning? Hur är det med att peka ut medvetna försök att destabilisera hela länder? Hur blir det när det är korrupta politiker som skyddar pedofiler, vilket tycks vara ganska utbrett även i Sverige?

I regeringsformen, som även den blev totalreviderad 2010, står det fortfarande i det grundläggande första stycket:

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna.

Regeringsformen, Lag (1974:152) (min emfas)

Förutom det som deklareras i regeringsformen finns ytterligare två huvudgrundlagar som har med yttrandefrihet att göra; tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Man skulle alltså kunna hävda att drygt hälften av vår grundlag handlar om vikten av fri åsiktsbildning som grunden för vår demokrati:

3 §   Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar. Lag (1991:1471).

(min emfas)

Vidare har vi de grundläggande fri- och rättigheterna:

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter
1 §   Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
   1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
   2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
   3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,

   4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
   5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
   6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

(återigen min emfas)

Så hur kan nu den nebulösa Kafkamyndighet som beslutar att svenska folket över huvud taget inte ska få tillgång till t.ex. ocensurerade alternativ till Facebook rättfärdiga sitt agerande?

Kanske genom de mycket luddiga formuleringar som infördes genom de elitistiska globalisternas revisionen av grundlagen 2010 (tyvärr gör dessa inskränkningar att vi inte längre har någon yttrandefrihet att räkna med):

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter
20 §   Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21-24 §§, begränsas genom lag:
   1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1-5),
   2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
   3. rörelsefriheten (8 §), och
   4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).
Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen. Lag (2010:1408).
21 §   Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. Lag (2010:1408).
22 §   Ett förslag till lag enligt 20 § ska, om det inte avslås av riksdagen, på yrkande av lägst tio av dess ledamöter vila i minst tolv månader från det att det första utskottsyttrandet över förslaget anmäldes i riksdagens kammare. Riksdagen får dock anta förslaget direkt, om minst fem sjättedelar av de röstande enas om beslutet.
Första stycket gäller inte förslag till lag om fortsatt giltighet i högst två år av lag. Det gäller inte heller förslag till lag som enbart rör
   1. förbud att röja sådant som någon har fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt och vars hemlighållande är nödvändigt med hänsyn till något av de intressen som anges i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen,
   2. husrannsakan eller liknande intrång, eller
   3. frihetsstraff som påföljd för viss gärning.
Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens del om första stycket är tillämpligt i fråga om ett visst lagförslag. Lag (2010:1408).
23 §   Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.
Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.
Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten. Lag (2010:1408).
24 §   Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.
Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Lag (2010:1408).
25 §   För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
   1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
   2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
   3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
   4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
   5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
   6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
   7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
   8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
   9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och 10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).
På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas. Lag (2010:1408).

Vi har alltså en regeringsform som uttryckligen inleds med att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning”. Men i samma regeringsform listas sedan 2010 en hel drös med luddiga godtagbara skäl att inskränka inte bara den fria åsiktsbildning den svenska folkstyrelsen bygger på, utan även de flesta grundläggande fri- och rättigheterna. Vill man därmed göra gällande att vi inte längre har folkstyre, vilket är den rimliga slutsatsen eftersom vi inte längre har fri åsiktsbildning?

När var det en stor diskussion i det svenska samhället om dessa inskränkningar av våra fri- och rättigheter? Hur stor del av befolkningen är ens nu i skrivande stund nästan ett decennium senare medveten om att dessa inskränkningar ägt rum?

Det får mig osökt att tänka på intervjun med den snabbt utmobbade tidigare socialdemokratiske partiledaren Håkan Juholt i Dagens Industri 2017:

Jag kan mycket väl tänka mig att djupa staten märkte att Juholt var för hederlig för att få sitta på statsministerposten, därför grävde man upp lite skit om honom och gjorde ett stort rabalder, så var det problemet löst.

Om vi ska få tillbaka en demokrati värd namnet är det bäst att vi vaknar upp ur vår hypnos och börjar se vad som faktiskt händer och tillsammans gör något åt det, naturligtvis på fredlig väg och med hjälp av den snabbt krympande yttrandefrihet vi har kvar. Ett stort steg är att vända oss bort från TV-apparater och välja bort informationskanaler som man i jämförelse med alternativ media märker inte rapporterar om det som ligger i vanligt folks intresse.

Vi kan inte bara räkna med att vi kommer få hjälp utifrån när folk i andra länder har frigjort sig från elitisternas bojor. Ett uppvaknande äger rum, både globalt och inom Sveriges gränser. Den alternativa och medborgarjournalistiska TV-kanalen Swebb-TV (med utgivningsbevis och därför ytterligare grundlagsskydd enligt Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen), som nyligen raderades från Youtube, enligt rykten efter påtryckningar från Morgan Johansson m.fl., men som p.g.a. folkligt motstånd återinrättades, har t.ex. fler tittare på många av sina program än SVT.

Djupa staten är riktigt rädd att förlora kontrollen, därför införs allt strängare censur för att begränsa den fria åsiktsbildningen. Men tillsammans är vi starka och kommer vinna!

Shills, troll och hela faderullan

Varför är detta viktigt?

Grunden för ett fritt och demokratiskt samhälle är att det inte bildas en egen klass av styrande som manipulerar befolkningen till sin egen fördel, på befolkningens bekostnad. Om du tänker att sådant inte händer i Sverige eller i västvärlden i allmänhet har du vaggats in i falsk trygghet. Om vi är medvetna om hur djupa statens hantlangare försöker kontrollera och styra våra samtal på det fria ordets sista bastion – sociala medier och forum – kan de inte göra det. Vi bör alla vara på vår vakt, men särskilt administratörer och moderatorer för platser där det pratas om saker som annars inte släpps fram i samhället .. I detta sammanhang blir det aktuellt att tala om troll och shills och hur man känner igen dem.

Vad är troll och shills och varför finns de?

”Ett trolls mål är att reta upp folk, till skillnad från shills som är betalda (eller används) för att störa ett forum så att de kan kontrollera samtalet i en riktning i linje med deras agenda. Troll har ingen politik förutom att vilja provocera fram en negativ känslomässig reaktion.”

Definition sedd på 8chan

Vilka jobbar de då för? 1975-76 hölls i USA Church Committee Hearings (formellt United States Senate Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities), här den fulla rapporten. Där framgick, förutom att CIA redan då hade hjärtattackvapen som inte lämnar spår, att FBI sedan 1956 hade haft igång ett program vid namn COINTELPRO (Counter Intelligence Program), som bland annat användes för att neutralisera Martin Luther Kings inflytande. Sedan dess har det utvecklats mer och mer:

”COINTELPRO is still in operation today under a different code name. It is no longer placed on paper where it can be discovered through the freedom of information act.
The FBI counterintelligence program’s stated purpose: To expose, disrupt, misdirect, discredit, and otherwise neutralize individuals who the FBI categorize as opposed to the National Interests. ”National Security” means the FBI’s security from the people ever finding out the vicious things it does in violation of people’s civil liberties.”

BibliotecaPleyades.net (min markering)

Målet att neutralisera hot mot djupa staten finns naturligtvis kvar, och de har anpassat verksamheten till internets tidsålder. Särskilt märkbart har det blivit de senaste åren, med mer infiltration, kontroll och censur. T.ex. var Wikipedia i början avskytt av media som fullkomligt opålitligt, där kunde ju vem som helst skriva vad som helst. Nu när de infiltrerat det låter det annorlunda om denna nu betrodda källa. Försök att skriva någonting som inte är i linje med djupa statens agenda och se hur din redigering är borta på under en minut. Google har också fått i uppdrag att se till att en person som Trump inte kommer vinna några ytterligare val i USA, osv.

De vill naturligtvis förhindra det stora uppvaknande som nu sker över världen, som vanlig media kallar för – det av samma media väldigt negativt laddade ordet – ”populism”, men som egentligen bara betecknar motpolen till det av media medvetet bortglömda begreppet elitism. De kommer däremot inte lyckas, alltför många har redan vaknat, och motståndsrörelsen har lyckats nå regeringsposter inte minst i USA, där väldigt många toppchefer på FBI, CIA, DOJ och nu senast NSI har avskedats eller ”slutat frivilligt” sedan Trump kom till makten i enlighet med devisen ”drain the swamp”. Och många fler lär det bli, att döma av de drygt 100 000 slutna åtal som redan väckts sedan oktober 2017. Vi har bara sett början med Epstein och hans peddo/snuff-ö, som även implicerar Bill Gates, Bill Clinton, Prince Andrew, Ehud Barak och så vidare.. Naturligtvis stöter detta på ett visst motstånd, vilket vi inte minst ser i vanlig kontrollerad mainstreammedia.

Men även om processen att rensa ut korruptionen i samhället globalt är i full gång, har den inte kommit så långt att deras manipulation av social media har upphört. Självklart finns det i de flesta, om inte alla, av världens länder liknande program för att ”upprätthålla nationens säkerhet”, så även i Sverige. Här lär det dröja ännu längre att bli av med det än i USA, så det gäller att vara vaken.

De vill kontrollera och styra samtalet på sociala medier och internet i allmänhet, utan att de själva eller deras manipulation exponeras. De lurkar överallt där många samlas för att leda in på villospår som flat earth, som de sedan kan associera allt de vill diskreditera med. Villospåren är ofta känslomässigt engagerande och uttröttande, vilket förstör samtalsklimatet och tar bort mycket glädje, lust och gemenskap. De uppmuntrar även rasism och hat. Forum eller grupper kan därefter även utpekas för att vara hubbar för näthat och rasism och därmed (trots yttrandefrihetslagstiftning) plockas bort, när de egentligen har varit hubbar för kritik av makt och korruption. De vill ha oss separerade på alla möjliga sätt, för tillsammans är vi starka, men separerade är vi svaga och kämpar mot varandra istället för mot vår gemensamma sanna fiende (ett praktexempel är massinvandringen: utan djupa staten inget krig i Mellanöstern, ingen terrorism, inga miljoner människor som tvingas fly, och inga länder som destabiliseras både här och där – alltså så mycket bättre att vi gör gemensam sak och riktar våra blickar mot roten till det onda, djupa staten, istället för att luras in i rasism och överdriven nationalism).

Sommaren 2019 raderades t.ex. Sveriges största folkliga och regimkritiska diskussionsgrupp på Facebook med ca 20 000 medlemmar, vaken.se (deras sida är kvar, men gruppen är borta). Detta efter att det gått från en normal samtalston i en alltmer rasistisk, hatisk och antisemitisk riktning (till stor del på grund av att administratörerna för gruppen var naiva vad gäller infiltration och lät det hända). Nu när jobbet är klart med den gruppen har samma mönster precis gjort ett försök att börja upprepa sig i Sveriges nu största folkliga Facebookgrupp, Uppvaknandet 2019 Namaste, med ca 8 000 medlemmar, där rasistiska inlägg hittills varit så gott som fullkomligt frånvarande (se även exemplet med 8chan och manipulation av nyhetsflödet nedan). Förhoppningsvis ger man dem ingen möjlighet att förstöra även den gruppen.

Hur identifierar man dem och vilka tekniker använder de?

De använder ofta samma playbook, vilket gör det lättare att identifiera dem. Nedan återges en översättning av några läckta tekniker de använder, postade på det helt anonyma 8ch, som var (och snart igen kommer bli) den sajt där Q (se mitt inlägg om Q och varför det angår Dig här) postade sina drops, och där en motståndsrörelse i form av alla Anons (ca 1/2 miljon) tillsammans och helt lagligt med omtanke om sin nästa och världen grävde fram och sammanställde information, skapade memes och så vidare, tills hela 8ch.net stängdes av från internet den 5 augusti 2019. OBS: Nedanstående avsnitt är mycket viktigt!

COINTELPRO-tekniker för utspädning, felriktning och kontroll över ett internetforum

Teknik 1 – ‘FORUM SLIDING’
Om ett mycket känsligt inlägg av kritisk karaktär har publicerats på ett forum kan det snabbt tas bort från allmänheten genom ”forumglidning”. Med den här tekniken postas i tysthet och i förväg ett antal irrelevanta inlägg på forumet som tillåts ”åldras”. Var och en av dessa felinriktade forumposter kan då användas för att utlösa en ”forumglidning”. Det andra kravet är att det finns flera falska konton som kan användas för att se till att denna teknik inte exponeras för allmänheten. Att utlösa en ”forumglidning” och ”spola bort” det kritiska inlägget ur offentlig åsyn är helt enkelt en fråga om att logga in på varje konto, både riktiga och falska, och sedan svara på de tidigare postade inläggen med en enkel kommentar på 1 eller 2 rader. [Det går naturligtvis även lika bra att posta helt nya inlägg.] Detta gör att de orelaterade inläggen hamnar högst upp i forumlistan, och det kritiska inlägget ”glider” ner och snabbt ur allmänhetens åsyn. Även om det är svårt eller omöjligt att censurera det kritiska inlägget är det nu förlorat i ett hav av irrelevanta och obrukbara inlägg. Detta är ett effektivt sätt att få forumets läsare att läsa irrelevanta inlägg om icke-frågor.
Teknik 2 – ‘CONSENSUS CRACKING’
En andra mycket effektiv teknik (som du kan se i användning hela tiden på http://www.abovetopsecret.com) är ”konsensussprickning”. För att utveckla en konsensusspricka används följande teknik. Under ett falskt kontos täckmantel görs ett inlägg som ser legitimt ut och som riktar sig efter sanningen – men den kritiska punkten är att det har en VÄLDIGT SVAG PREMISS utan materiella bevis för att stödja propositionen. När detta har gjorts introduceras sedan långsamt under andra falska konton en mycket stark position till din fördel under publiceringens livslängd. Det är VIKTIGT att båda sidor initialt presenteras, så att den oinformerade läsaren inte kan avgöra vilken sida som är sann. När inlägg och svar görs förs ”starkare” bevis eller desinformation till din fördel långsamt in. Därmed kommer den oinformerade läsaren högst troligt att utveckla samma position som du, och om deras ståndpunkt är motsatt din kommer deras motstånd mot ditt inlägg troligen att förloras. Men i vissa fall, där forummedlemmarna är pålästa och kan motverka din desinformation med verkliga fakta och länkade inlägg, kan du sedan ”avbryta” konsensussprickan genom att initiera en ”forumglidning”.
Teknik 3 – ‘ÄMNESUTSPÄDNING’
Ämnesutspädning är inte bara effektiv när det gäller forumglidning, det är också mycket användbart för att hålla forumläsarna fokuserade på irrelevanta och icke-produktiva frågor. Detta är en kritisk och användbar teknik för att orsaka en ‘RESURSFÖRBRÄNNING’: Genom att kontinuerligt posta irrelevanta inlägg som distraherar och stör (trolling) forumläsarna stoppas de effektivt från verklig produktivitet. Om intensiteten av gradvis utspädning är tillräckligt intensiv kommer läsarna effektivt att sluta undersöka och helt enkelt glida in i ett ”skvallerläge”. I detta tillstånd kan de lättare ledas bort från fakta mot oinformerad föreställning och åsikt. Ju mindre informerade de är, desto effektivare och lättare blir det att kontrollera hela gruppen i den riktning som du önskar att gruppen ska gå i. Det måste betonas att en korrekt bedömning av de psykologiska förmågorna och kunskapsnivåerna hos gruppen först måste avgöras för att bestämma på vilken nivå man ska ”köra in kilen”. Att vara för långt ifrån ämnet för snabbt kan ledda till censurering av en forummoderator.
Teknik 5 – ‘ANGER TROLLING’
Statistiskt sett finns det alltid en procentandel av forumanvändare som är mer benägna till våld. För att avgöra vilka dessa individer är, är det ett krav att posta en bild till forumet för att medvetet stimulera en stark psykologisk reaktion. Från detta kan de mest våldsamma i gruppen effektivt identifieras för omvänd IP-lokalisering och möjligen inkoppling av lokala myndigheter. För att uppnå detta krävs det bara att en länk till en video visas som visar en lokal polis som grovt missbrukar sin makt mot en mycket oskyldig person. Statistiskt sett finns det alltid en eller två av alla miljoner poliser i Amerika som ertappas med att misshandla där inspelningen av händelsen sedan kan användas för underrättelseinsamlingsändamål – utan att behöva iscensätta ett falskt övergrepp. Den här metoden är extremt effektiv, och mer så ju högre grad av maktmissbruk man kan få det att framstå som. Ibland är det bra att ”leda” forumet genom att svara på din egen post om våldsamt uppsåt, och att du ”inte bryr dig vad myndigheterna tänker!!”, som en sorts inflammation. Att göra detta och inte visa någon rädsla kan vara mer effektivt att få de tystare och mer självdisciplinerade men våldsamma medlemmarna i forumet att slinta och visa sina verkliga avsikter. Detta kan senare användas i en domstol vid åtal.
Teknik 6 – ”FÅ FULL KONTROLL”
Det är viktigt att också kontinuerligt eftersträva och manövrera för att uppnå en forummoderatorposition. När denna position har uppnåtts kan forumet sedan effektivt och tyst kontrolleras genom att ta bort ogynnsamma inlägg – och man kan så småningom styra forumet till fullständigt misslyckande och bristande intresse hos allmänheten. Detta är den ”ultimata segern” eftersom allmänheten inte längre deltar i forumet och inte längre är användbart för att upprätthålla deras friheter. Beroende på vilken kontrollnivå du kan få kan du medvetet styra ett forum till nederlag genom att censurera inlägg, radera medlemskap, spamma och eller av misstag ta forumet offline. Med denna metod kan forumet snabbt dödas. Men det är inte alltid i intresset att döda ett forum, eftersom det kan omvandlas till en ”honungsburk” – ett samlingscenter för att samla in och leda in nykomlingar på fel spår, och från denna punkt helt användas under din kontroll för dina agendamål.
SLUTSATS
Kom ihåg att dessa tekniker endast är effektiva om forumdeltagarna INTE KÄNNER TILL DEM. När de är medvetna om dessa tekniker kan operationen misslyckas helt, och forumet kan bli okontrollerat. Då måste andra alternativ övervägas, såsom att initiera falska juridiska processer för att helt enkelt få forumet avstängt och tvingas offline. Detta är [oftast] inte önskvärt då det lämnar myndigheterna oförmögna att spåra hur många procent av befolkningen som alltid gör motstånd mot försök att kontrollera dem. Många andra tekniker kan användas och utvecklas av individen; var, i takt med att du utvecklar nya tekniker för infiltration och kontroll, noga med att dela med dig av dem med högkvarteret.”

Ytterligare ett inlägg (översatt nedan) från 8ch var fastnålat överst i QResearch för det är något alla bör känna till. OBS: Också mycket viktigt! Studera det noga:

Anonymous  07/28/18 (Sat) 13:26:32 1108c6  No.2322789>>2322800>>2322803>>2322831>>2323031

Låt dig inte luras att slösa bort din tid. Härdade Anons bör redan känna till det här, detta är mer en kraschkurs för nya besökare.
Hur man snabbt kan upptäcka en clown
[troll/shills från underrättelsetjänster]

De kommer:

– Försöka få ett splittrande (divisive) eller emotionellt svar från dig för att få efterforskningen att spåra ur.

– Orostrolla (concern troll) och kopiera/klistra in desinformation för att motsäga bekräftade slutsatser.

– Använda falska debattaktiker: generaliseringar, gaslighting (psykologisk manipulation för att få folk att ifrågasätta sin mentala hälsa), projektion, felriktning, falska ekvivalenser, blanda ihop korrelation med orsakssamband, använda sig av auktoriteter, överföring, falska föreskrifter, personliga attacker, halmgubbar (straw-men, argument som lätt kan avfärdas), röda sillar (red herrings, något som används för att avleda uppmärksamheten från det egentliga ämnet), etc.

– Främja dålig social etik, som doxxing (posta personlig information om någon), ”omvänd psykologi” eller främja propaganda.

– Främja taktik som är oetisk, olaglig eller involverar våld utanför lagens ramar.

– Använda rädsla, osäkerhet och tvivel för att avskräcka forskning.

Ämnesglidning Om information av känslig karaktär har publicerats i ett diskussionsforum, kan den snabbt tas bort från allmän beskådan genom ämnesglidning. I denna teknik skickas ett stort antal icke-relaterade inlägg, eller inlägg som syftar till att späda ut den presenterade informationen, i ett försök att utlösa en ämnesglidning som bokstavligen knuffar bort innehåll. Operatörer kan kontrollera flera falska användar-ID via de bots som de använder; dessa kan också användas i andra tekniker för att maskera operatörens avsikt från användarna i allmänhet. Även om det är svårt eller omöjligt att censurera inlägget är det nu förlorat i ett hav av irrelevanta och falska inlägg.
Sprida dålig information Operatörer inför felaktig eller falsk information då och då som en pågående taktik, beroende på deras kompetensuppsättning och behoven för deras uppdrag. Deras vanligaste knep är att tillhandahålla information eller bevis som stöds av dåligt källmaterial i hopp om att ”källans källa” aldrig kontrolleras. Detta tjänar flera mål, främst resurskonsumtion, bevisföroreningar, missnöje och distrahering.
Astroturfa konsensus (astroturfing, ge intryck av konsensus genom att ett flertal kontrollerade konton stöder varandra) Detta är en teknik som försöker bygga en tillverkad konsensus kring en bristfällig uppsättning uttalanden eller komprometterad information. Detta är relaterat till konsensussprickbildning, där falska bevis injiceras i ett försök att bestrida eller diskreditera rådande konsensus, och driva den i riktning mot önskad falsk konsensus. Vilseledande och falska bevis och information saltas ofta in i bevisbasen, i syfte att hindra organisk konsensusuppbyggnad, samtidigt som man förgiftar tillgänglig information och bevis.
Odla tyst godkännande (den juridiska termen för detta är ”tyst överenskommelse”) En teknik där operatörerna försöker övertyga användarpopulationen att ignorera eller inte svara på dålig information eller falska påståenden. Detta görs i ett försök att minska motreaktionen mot ovan nämnda taktik (astroturfing).

Bonusavsnitt 1 – Ett exempel på manipulation av nyhetsflödet i mainstreammedia: masskjutningar

Att attackerna mot 8ch skulle öka visade Q redan i juni 2018

Det är inte bara på internetforum och sociala medier vårt samtal manipuleras. Ett litet exempel på manipulation av händelser, nyhetsflöde och opinion är hur det anonyma 8chan blev det första forumet att bli av med sin plattform i USA, direkt efter 3 fruktansvärda falskflaggattacker i form av masskjutningar, där man påstår att en av skjutarna postade sitt manifest på 8chan, bland många andra falska beskyllningar, såsom högerextremism, rasism och hat (som postas där av shills och troll, och snabbt identifieras och avfärdas som det). Vad MSM (mainstreammedia) gärna bortser från är att det till att börja med laddades upp på Instagram, och först när skjutaren (som som brukligt är gick på psykofarmaka och antagligen var ett offer för MK-Ultra) precis arresterats laddade någon annan upp det på 8chan, som för att kunna tvinga forumet att stängas. Djupa staten var med andra ord väldigt angelägna om att få forumet stängt.. Till saken hör också att en masskjutning ägde rum i mars 2019 i Christchurch, Nya Zeeland, som man också försökte koppla till 8chan. Det resulterade, förutom att Nya Zeeland förbjöd attackvapen, i att 8chan blockeras på Nya Zeeland och i Australien.

Vad finns det mer för tecken på att djupa staten låg bakom den attacken? Till exempel att Clintons nära vän Peddo-Podesta var på Nya Zeeland bara 5 dagar före attacken. Och som om det inte vore nog cirkulerade redan 2016 en bild där Podesta har samma symboler på handflatorna som på vapnet som användes för att döda 49 personer.

Symboliken sägs ha med Osiris och sexmagi att göra

För att återgå till masskjutningarna i augusti i USA, när hände de? I en period då alla talade om Epstein, kopplingarna till Clintons, brittiska kungahuset och diverse höjdare. Efteråt talade alla istället om masskjutningar, vapenlagar och vit makt. Och vad hände egentligen på 8ch? Det var motståndsrörelsens centrala civila plats..

Det kan också vara värt att i förbifarten nämna att ett nyhetsankare på den lokala Fox TV-stationen 14:37 lokal tid rapporterade om ytterligare en masskjutning på en Walmart klockan 15:00, som aldrig ägde rum. Hon blev lite förvirrad och råkade försäga sig: ”oj, det har inte hänt än”.. Något liknande inträffade under 9/11 när BBC 20 minuter innan det hände rapporterade att byggnad 7 också hade säckat ihop, med byggnaden fortfarande intakt i bild..

Avslutningsvis några iakttagelser angående två i Sverige viktiga plattformar för det allmänna samtalet, Facebook och Flashback.

Bonusavsnitt 2: Facebook

För inte så länge sedan var det ganska lätt att på Facebook se om konton var shills eller troll baserat på att de var relativt nyskapade, saknade profilbild och saknade händelser och vänner. Nu verkar Facebook ha implementerat en funktion där profilbilder skapas och väggar populeras med innehåll etc, så nu krävs det att man analyserar deras handlingar mer noggrant. Ett exempel på manipulation i en grupp kan identifieras genom att ett antal personer alltid triggas av ett visst ämne och inte kan låta bli att kommentera det, med passivisering som resultat, om inte folk är vakna och reagerar. Ett upplägg kan vara följande, som påminner om ”good cop/bad cop”:

  • 1 ”expert”, har stenkoll på läget m.h.a. databas, försöker ge sken av objektivitet, men leder in på fel spår, är skeptisk. De positivt inställda följer experten och neutraliseras.
  • 1 ”motståndare”, tror inte alls på ämnet och struntar i eller feltolkar argument som styrker ämnet, men öser på med argument mot ämnet och lämnar inte någon tråd om ämnet orörd (förutom möjligen de med väldigt starka bevis i öppningsposten som man inte vill dra uppmärksamhet till). De skeptiskt inställda följer motståndaren och får vatten på sin kvarn. Sänker momentum.

Dessa konton är viktigast, sedan kan det också finnas ytterligare konton som till exempel ställer frågor till ”experten”, berömmer denne, eller postar desinformation som man vill dra uppmärksamhet till, då fortsätter ”motståndaren” att kommentera detta inlägg. Enbart de allra mest insatta i ämnet kommer att genomskåda charaden, för de inte lika insatta ser inte att ”experten” kommer med märkliga, splittrande och passiviserande påståenden eller att ”motståndaren” är en blind motståndare utan förmåga att ändra uppfattning efter att dennes argument visats vara falska.

Uppdatering Feb 2020

En ny taktik tycks vara att skapa nätverk genom att bli vän med många personer i grupper man vill infiltrera och neutralisera, även nyckelpersoner man identifierar som hot eller nav. Man skapar efterhand splittrande diskussioner på sin egen vägg, med stöd av övriga shillkonton. Man slipper då eventuella åtgärder från moderatorer och kan istället själva ha mer kontroll eftersom ”det är deras egen vägg”.

Bonusavsnitt 3: Flashback

På Flashback, som är ett traditionellt svensktalande forum med drygt 1,2 miljoner registrerade användare, används andra tekniker än på Facebook. Forumet verkar vara under kontroll av djupa staten, och kan inte alls rekommenderas för seriös diskussion av ”kontroversiella ämnen”. De skapar antagligen en profil på alla användare baserat på deras aktivitet, samtidigt som de samlar in information om argument och motargument som de sparar i en databas för snabb åtkomst (vilket gör att de kan inta en auktoritetsposition eftersom de verkar ha koll på allt, men de vrider samtidigt allt i passiviserad och neutraliserad riktning).

Vad pekar på att Flashback är under djupa statens kontroll? Det finns några strikta regler, som effektivt begränsar diskursen:

  • Man får inte prata om ett ämne i en tråd om det finns en annan tråd om det ämnet. Det är t.ex. inte tillåtet att tala om konspirationer i en tråd om politik, för det finns en tråd om konspirationer. Det blir som att ”konspirationsteorier” är en sak, och politik en annan.
  • Man kan inte posta bilder eller memes.
  • Man får inte ifrågasätta andra forumdeltagares mönster, t.ex. om de ständigt postar dålig information eller använder sig av de ovan nämnda teknikerna. Då får man varningar och blir avstängd (det blir en sorts tankeförbud, tänk inte ens tanken att det kan finnas shills/troll, vilket lämnar fältet fritt för shills och troll).
  • Man får inte ifrågasätta en moderators beslut eller Flashbacks regler, och om man tar upp problematiken angående shills/troll med Admins i PM är de helt ointresserade, vägrar ens höra några argument och går istället till personangrepp för att tysta en.

För att ta tråden om Q Anon på Flashback som exempel – som jag inte alls kan rekommendera då den är förstörd av shills och troll – finns där speciellt ett konto som är aktivt påfallande stor del av dygnet varje dag (det finns även stödkonton till detta konto). Med detta konto vill man etablera sig som auktoritet på området genom att ha mycket information; operatören tycks ha tillgång till en databas över argument att plocka fram efter nyckelord eller argument, så att operatören lättare ska kunna etablera sig som auktoritet och samtidigt orostrolla, vilseleda och sänka all meningsfull diskussion om ämnet. Operatörens kontoprofil använder sig ständigt av de ovan citerade teknikerna som avslöjats via 8chan.

Jag hoppas att detta inlägg kan bidra till en ökad medvetenhet om faktorer som kan störa det fria samtalet på internet. Posta gärna ytterligare exempel du lagt märke till i kommentarerna!